VID bezoekt LOGCEN

Dinsdag 2 september in de middag was alweer de vierde happening georganiseerd door de VID. Het VID bestuur (exlusief de voorzitter want die was met vakantie) samen met 90 leden hebben een kijkje genomen in de keuken van de it-logistiek. De presentatie van lkol Frank van der Donk, hoofd logistiek DTO gaf vanuit een darwinistische blik op de totstandkoming van ICT logistiek uiteindelijk een insight in de business case van datzelfde logistieke concept.

De geweldige doelstelling die zij nastreven binnen het LOGCEN is het worden van de Best-in-class. Zo is ook de naam van het project (BICL) en de heer Giel Verhulst, huidig projectleider van het project BICL, heeft vervolgens de gemeente aan de hand genomen in de verdere dieptes van het project. Opvallende elementen in zijn presentatie waren het uitbesteden van de fysieke logistiek aan ons collega CDC bedrijf DVVO, en het helder gedefinieerde koppelvlak tussen AC en Sap, AC voor in gebruik zijnde ICT-middelen en SAP voor alle wijzigingen in de ICT-middelen. Ook de structurele besparing die dit project uiteindelijk gaat opleveren was een getal dat bijbleef: een opzienbarende 3,3 Miljoen euro jaarlijks al vanaf 2009.

Na de presentaties volgde een rondleiding door de enigszins verouderde hal van het LOGCEN. Opvallend aan de rondleiding was, naast de grote stapels iCT middelen,  het nieuwe 2D barcode scansysteem en de inspoelstraat (wat er zo’n beetje uitziet als een gamerbijeenkomst zonder gamers), met name het feit dat de rondleiding zelf natuurlijk ook een logistiek concept was. We werden netjes in groepjes van 15 man langs de verschillende fases van het logistieke proces geleidt onder begeleiding van een aantal dames van het logcen en onder begrensing van een toeter. Dat wil zeggen na de toeter werd er gerouleerd (crowd control is ten slotte ook logistiek…). Na de rondleiding was er gelukkig nog sprake van een stuk logistieke ondersteuning door huisleverancier paresto. De borrel was meteen een mooie gelegenheid om bij te praten en om alle opgedane indrukken nog eens goed met de collega’s door te praten. Al met al een geslaagde middag met dank aan het LOGCEN.

[nggallery id=8]

 

VID beloont de beste scriptie

Vereniging Informatici Defensie beloont de beste scriptie of publicatie over IV en ICT

Eén van de doelstellingen van de VID is het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid op het gebied van informatica. Om deze doelstelling te realiseren kent de VID jaarlijks de ‘René Olthuis scriptieprijs’ toe.
Deze prijs is bedoeld als jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een scriptie, publicatie of artikel over een onderwerp binnen het vakgebied IV of ICT.

De scriptie, publicatie of het artikel behandelt, bij voorkeur, een actueel (Defensie) probleem binnen de IV of ICT en mag als uitzonderlijke prestatie worden beoordeeld. De prijs bestaat uit een geldbedrag van
€ 250,- en een bijbehorende tastbare herinnering.

In 2007 werd de René Olthuisprijs toegekend aan Majoor Eric Logister, werkzaam bij DMO/C2SC, met een artikel over het snel en flexibel ontwikkelen van technische oplossingen gericht op het ondersteunen van de bedrijfsvoering. Naast het geldbedrag, dat hij schonk aan een ontwikkelingsproject voor computers in Afrika, en het sculptuur, ontving de Maj Logister uit handen van de HDIO, SBN Hank Ort, een ticket voor een bezoek aan de grootste IT-expo van Europa, de CeBIT in Hannover.

De VID nodigt u uit uw scriptie, artikel of publicatie bij de Commissie Toekenning René Olthuis VID Scriptieprijs aan te bieden voor mededinging naar deze prijs in 2008. Door de VID is een apart reglement opgesteld met daarin de voorwaarden waaraan een scriptie, publicatie of artikel moet voldoen. Het hele reglement kunt u zelf downloaden van de internetsite van de VID of opvragen bij de Secretaris van de VID (info@vidonline.nl).
Uw mededinging voor de scriptieprijs kan, bij voorkeur, elektronisch aan de commissie worden aangeboden door tussenkomst van bovenstaand mailaccount of anders per post, gericht aan VID, t.a.v. Commissie René Olthuisprijs,
Doddendaal 17, 6715 JV Ede (Gld).

Sluitingsdatum voor aanleveren is 1 oktober 2008. De Commissie zal, bij voldoende aanbod, in een speciale bijeenkomst van de VID de winnaar bekend maken. De winnaar wordt dan ook in de gelegenheid gesteld aan de leden van de VID zijn of haar scriptie, publicatie of artikel kort toe te lichten.

Presentatie Internet website VIDonline

De vereniging is sinds kort weer te vinden op het internet. Tijdens de 30e Algemene Ledenvergadering bij IBM in Amsterdam is de nieuwe website aan de leden gepresenteerd. Op de website vind je de nieuws-berichten terug die ook op het intranet worden gepubliceerd. Daarnaast wordt aan de hand van foto’s en programma een impressie gegeven van de georganiseerde evenementen. Ook de informatie voor het meedingen naar de René Olthuis-prijs is terug te vinden op het internet. Met name voor buitenleden is een internet website een welkome informatie-voorziening. Ook de leden die hun informatie van het intranet halen kunnen nu thuis ook terecht voor de VID informatie. De internet website van de VID is te vinden onder: www.vidonline.nl. Het algemene e-mailadres: info@vidonline.nl.

Symposium CD & E

Concept, Development & Experimentation

Op 11 april 2008 hielden de Vereniging Informatici Defensie en de Vereniging Officieren Verbindingsdienst een gezamenlijk symposium voor haar leden en genodigden rond het thema CD&E (Concept, Development & Experimentation). Traditioneel wordt het voorjaarsymposium gehouden in het Kumpulan van Bronbeek. CD&E is een methodiek die reeds jaren wordt toegepast binnen kennisintensieve organisaties om oplossingen voor complexe vraagstukken met behulp van experimenten te kunnen aandragen.

Deze aanpak vindt zijn oorsprong in de ruimtevaart waar men met behulp van prototypen de betrouwbaarheid van de raketten probeerde te verbeteren. Hedendaags richt deze methode zich niet alleen op de (door)ontwikkeling van technische producten maar wordt ook gekeken hoe nieuwe producten passen binnen de strategie van een organisatie of mogelijk zelfs van invloed zijn op de doctrine van zo’n organisatie.

Rudi Gouweleeuw van TNOIn de inleiding door Rudi Gouweleeuw van TNO werd dit nogmaals duidelijk toegelicht. Hoewel CD&E op diverse plaatsen in onze Defensieorganisatie wordt toegepast bleek slechts een klein gedeelte van gehoor het begrip en haar betekenis te kennen. Na de inleiding volgde vier Defensiesprekers die ieder knelpunten aandroegen die zij hebben ervaren bij het uitoefenen van hun operationele taken. Kltz Henk Rohaan schetste, samen met zijn twee collega’s, de huidige problematiek binnen de communicatie tussen opererende eenheden. CZSK tracht door middel van operationele NEC experimenten conform het CD&E principe hier oplossingen voor aan te dragen. Tlnt Jelte Jongsma, net terug uit Uruzgan, maakte indruk met zijn verhaal over zijn ervaringen en uitdagingen als PC van het 2e EOV-peleton aldaar.   Lt Col Roftiel Constantine (ISAF) schetste de problematiek t.a.v. het gebrek aan operabiliteit tussen de verschillende opererende eenheden in Afghanistan als gevolg van de verschillende architecturen die door de NATO partners zijn ontwikkeld. Maj Willem van Doorn, nu werkzaam op het kenniscentrum van de School Verbindingsdienst, hield zijn presentatie over zijn ervaringen in Afghanistan met TITAAN. Willem kwam daarnaast met een eigen theorie rond CD&E en hoe dit inpasbaar zou kunnen zijn bij het voortdurend verbeteren van het TITAAN platform. Het volgende gezamenlijke symposium wordt gehouden op 30 oktober te Amsterdam. Hierbij zal dan vooral aandacht worden geschonken hoe CD&E een oplossing kan bieden voor huidige knelpunten.

[nggallery id=6]