Bedrijfsbezoek VID bij LMG en LCW

Maj Ludo Rous geeft uitleg

Maj Ludo Rous geeft uitleg

Op 25 november 2009 was de VID te gast bij de Luchtmacht Meteorologische Groep (LMG) te Woensdrecht en het Logistiek Centrum Woensdrecht. Na voor velen een lange reis (gelukkig tegen de file in) werden we ontvangen door de Plv C-LMG, de Majoor Ludo Rous. Na een kopje koffie kreeg de groep een briefing over de LMG waar de kerntaken, organisatie van de LMG, ontwikkelingen op het gebied van meteo en uitleg van het vakgebied Meteo werd toegelicht.

Enkele headlines:

  • Reeds 400 jaar voor Christus is het bestaansrecht van de Meteo aangetoond: Het weer als kritieke succesfactor bij militaire operaties
  • Het motto van de LMG is “altijd weer”
  • “de LMG staat voor het onder alle omstandigheden leveren van professionele meteorologische ondersteuning bij crisisbeheersing en humanitaire operaties van de Koninklijke Landmacht, overige krijgsmachtonderdelen of bondgenoten
  • De LMG levert “meteorologische” expertise
  • De LMG is een Joint bedrijf (verwachting is dat de integratie van KM taken met de LMG in 2010 wordt afgerond)

Het primaire proces: op basis van waarnemingen probeert de meteogroep een prognose van het weer in de toekomst af te geven. De prognose is veelal afgestemd op het gebruik door de klanten. Deze klanten ontvangen op routinebasis verwachtingen en waarschuwingen. Daarnaast worden t.b.v. oefeningen of daadwerkelijke operaties extra producten vervaardigd en aangeboden.
Na de theoretische uitleg is een rondleiding verzorgd. Een bezoekje aan de technische ruimte waar de verschillende systemen in een geconditioneerde ruimte staan. Daarna een bezoek aan de weerkamer. De weerkamer levert het leeuwendeel van de informatie aan de klanten. De weerkamer draait op basis van 24*7 diensten om alle klanten te kunnen bedienen op de door hun gevraagde tijdstippen.
Naast de klantgericht klimaat- en weersinformatie verzorgt de LMG ook volledige vaktechnisch opleidingen voor toekomstig meteorologisch personeel.
Het METIS 2000 systeem is het werkstation waarmee het primaire proces wordt ondersteund. Naast het METIS systeem waar de verschillende waarnemingen in worden verwerkt is ook informatie van satellieten en koppelingen met o.a. het KNMI noodzakelijk. Hiermee is een grote afhankelijkheid van de informatievoorziening een feit. Ook ten tijde van calamiteiten is het LMC uitwijk voor het KNMI (de eerste 2 uur) en vice versa.

LCW

LCW

In de middag hebben we een kijkje genomen in de keuken van het logistieke proces van het Logistiek Centrum Woensdrecht. De getoonde bedrijfsfilm gaf een goed beeld van de werkzaamheden van het Logistiek Centrum. Naast het onderhoud aan vliegend materieel van de Luchtmacht wordt ook onderhoud gepleegd aan rollend materieel van de Landmacht en de materieel van de Marine.

De presentatie van Bas Stegmann gaf een inkijk in de bedrijfsvoering van het Logistiek Centrum Projectmatig wordt de bedrijfsvoering verbeterd waarbij uitgegaan wordt van een beheerste groei om uiteindelijk in 2012 een effectief en doelmatig werkend distributiecentrum in een nieuw gebouw te betrekken. Hierbij staat ook systeemintegratie voor ogen om in 2013 over te laten gaan naar SAP/EWM. Het LCW is momenteel bezig met de inrichting van LANTEK die een oplossing gaat bieden aan alle exoten die binnen het LCW staan. Voor LCW is de exoot juist een standaardoplossing. Dit zijn de werkstations/omgevingen die de aansturing verzorgen van allerlei geavanceerde machines, zoals meetmiddelen, werkbanken of embedded in bijvoorbeeld CNC banken. De presentatie van Bas werd afgesloten met een de IV uitdagingen welke het LCW voorstaan.

Na de presentatie volgde een rondleiding bij Componenten en Fysieke Distributie. Componenten is een grote fabriekshal waar het onderhoud van materieel plaatsvindt. Hier staan veel werkstations die de aansturing verzorgen van verschillende machines. Fysieke Distributie toonde ons het proces rondom de inname en opslag van de voorraad. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een Warehouse managementsysteem Exceed.

Het was een leerzame dag. Een helder verhaal, enthousiaste collega’s en weer een interessante taak van defensie maken dat dit bezoek de investering in tijd meer dan waard was.

[nggallery id=12]

 

Symposium ‘Anders kijken naar organisaties’

Prof. Dr. Ir. Jan Hoogervorst

Prof. Dr. Ir. Jan Hoogervorst

Op uitnodiging van de Commandant C2 Support Center (C2SC) werden de leden van de VID uitgenodigd voor het mini-symposium “Anders kijken naar organisaties”. De bijeenkomst werd gehouden op 8 oktober, op de Elias Beeckmankazerne (EBK) in Ede.
Het programma ving om 12.00 uur aan met ontvangst in de hal van gebouw 37 op de EBK, waarbij Majoor Edward van Dipten de dagvoorzitter rol op zich had genomen. Door zijn Master studie aan de TU Delft wilde hij zijn contacten (docenten) en onderwerpen gebruiken om kennis te delen met de leden van de VID. Om 12.30 nam iedereen plaats in de filmzaal en opende de dagvoorzitter het symposium. Het welkomstwoord namens de VID werd door Lkol Philip Parlevliet gedaan, vervolgens heette de gastheer, Commandant C2SC Kol. Ir. L.P. Booman, iedereen van harte welkom. Kol Booman riep het aanwezige personeel op om zich bewust te zijn van hun kennis en ervaring, maar vooral wees hij op de verantwoording en taak om binnen ons bedrijf hier iets mee te doen.

De Prof. Dr. Ir. Jan Hoogervorst gaf een presentatie: Enterprise prestaties en succesvol veranderen. Prof Hoogervost was in het verleden oa werkzaam bij KLM en kon refereren naar diverse praktijk gevallen. Hij noemde een organisatie “een socio-technische entiteit met een doel”. Een organisatie heeft voor een bedrijfs breed IV/ICT project een Enterprise aanpak nodig, dat betekend Enterprise Governance, Enterprise Ontwerp en Enterprise Prestaties. Daarbij betreft vaak 20% van het werk techniek en 80 % processen die gericht zijn op de overgang. De Enterprise projecten hebben een lage succesfactor (70-80% faalt). Hij gaf daarvoor een aantal factoren op, zoals bottom up beginnen in plaats van Architectuur, vasthouden aan het verleden en gebrek aan durf. Tevens kwamen de kreten “ overmanaged” en “underlead” naar voren waarbij managers ondergeschikten hebben en leiders volgers. NB wat zijn wij als Commandant?

Tijdens de pauze was er gelegenheid om de diverse stands in de hal te bezoeken waarbij geanimeerde gesprekken plaatsvonden onder het genot van een kopje koffie.
Vervolgens gaf Prof.dr.ing. J.B.F. (Hans) Mulder, MScBA bijna en college met als onderwerp; Enterprise Engineering succesvol toepassen in de praktijk. Dhr. Hans Mulder nam ons mee door de tijd waarbij onder andere Aristoteles als grondlegger voor ontologie (zienswijze) ook voorbij kwam.

De kracht van veel succesvolle integratie- en Enterprise projecten zit in het toepassen van voldoende abstractie en denken in patronen waardoor kon worden gewerkt aan de overeenkomsten, in plaats van aan de verschillen. Een tool om dit te ondersteunen is Pronto. Tevens gaf hij aan dat projecten die mis gaan toch wel een positieve spin off kunnen hebben, waarbij een project bij Rijkswaterstaat als voorbeeld werd genomen.
Vervolgens werd door de Majoor Edward van Dipten het praktijk gedeelte afgerond met tools en technieken in analyseren en modelleren, waarbij nog vele vragen onbeantwoord bleven en een aanleiding gaven voor een verdere studie en een volgend symposium.

Dankwoord door Lkol Philip Parlevliet

Dankwoord door Lkol Philip Parlevliet

Afsluiting van de dag werd gedaan door Lkol P.J. (Philip) Parlevliet, die de presentaties probeerde nog even kort samen te vatten en bedankte hen met een fles wijn voor hun bijdrage aan deze leerzame middag.

Na het inhoudelijke programma was er gelegenheid tot netwerken bij de borrel en stond een barbecue gereed.

[nggallery id=11]

 

Seminar Defensiepas

Seminar Defensiepas / 31e Algemene Ledenvergadering ALV

VID vlag hoog in top bij Siemens NederlandOp 12 mei jl. is de Vereniging Informatici Defensie te gast geweest bij Siemens Nederland NV te Den Haag.
Rond het thema Defensiepas waren verschillende lezing georganiseerd, van waaruit de leden van de VID werden geïnformeerd over het verloop en resultaten van het project Defensiepas. Binnen dit project heeft Defensie nauw samengewerkt met externe partners, waaronder Siemens.

De bijeenkomst vond plaats bij Siemens, aan de Beatrixlaan 800 in Den Haag. Vanaf 12.30 werden de leden van de vereniging ontvangen met een ambulante lunch, waarbij medewerkers van Siemens hen welkom heetten. Tijdens de lunch kon er met Siemens van gedachten worden gewisseld, en werd er natuurlijk ook druk genetwerkt door de leden onderling.

Om 14.00 uur werden de leden toegesproken door Martin van Pernis, voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens, die wees op een goede samenwerking tussen Siemens en Defensie. En passant duidde de heer Van Pernis op het feit dat Siemens toch echt geen keukens fabriceert, en als gebaar naar uitgezonden Nederlandse militairen begin 2009 een presentje heeft gestuurd naar de achterban van alle 2500 uitgezondenen.

De eerste lezing werd verzorgd door de heer Jurg Wieser, een Zwitserse kolonel die optrad als vervanger voor de plotseling verhinderde Hans Jung. De heer Wieser focuste op het belang van architectuur bij technische ontwikkelingen als de defensiepas.

Grote opkomst bij de ALV VIDNa de lezing van kolonel Wieser, werd het inhoudelijke programma onderbroken voor de 31e Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Hoogtepunten hieruit waren de nieuwe koers die de VID volgt ten aanzien van het onderhouden van contacten met bedrijven, de kascontrole en de verkiezing van bestuursleden. Ten aanzien van de bedrijven heeft de VID de samenwerking met NME beëindigd, om zodoende rechtstreeks met bedrijven te kunnen communiceren. Doelstelling is hierbij om op basis van samenwerking en informatie-uitwisseling te komen tot een inhoudelijk sterk programma, waarbij de leden van de vereniging op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IV en ICT. Vanuit de VID wordt hierbij open en transparant naar de bedrijven in de breedte gecommuniceerd.

De verklaring van de jaarrekening door de penningmeester leidde tot enkele vragen vanuit de zaal, waarbij door de kascontrolecommissie werd opgemerkt dat de vermeende omissies door hen niet zijn vastgesteld. Een voordeel van het hebben van vragenstellers op dit gebied is wel dat daardoor direct de vulling van de kascontrolecommissie voor het volgende verenigingsjaar bekend is.

Het rooster van aftreden van het bestuur gaf aan dat Arnold van der Burg, Philip Parlevliet en Laurens Vleer aftredend waren. Allen zijn herkozen voor een nieuwe termijn. Daarnaast hebben René Lemmen en Max van der Ploeg de bestuurszetels van Jan Franken en Jeroen Rietveld overgenomen. Over alle kandidaatstellingen is unaniem positief gestemd.

Ltkol Fekke Bakker Het inhoudelijke programma is na de ledenvergadering vervolgd met een presentatie van LtKol Fekke Bakker, beleidsmedewerker van de Hoofddirectie Informatievoorziening en Organisatie van de Bestuursstaf. Fekke ging in op het verloop en resultaten van het project defensiepas. Ondanks enkele uitdagingen op het gebied van veiligheid m.b.t. de chips in de pas, is het project succesvol en binnen budget afgerond. Bovendien is de onderliggende businesscase valide gebleken.

Na Fekke was de beurt wederom aan Jurg Wieser, die inging op het belang van goede user-requirements. Verwachtingen dienen hierbij goed te worden gemanaged, om zodoende uitdagingen te voorkomen. Kernbegrippen waren tevens Service Oriented Architecture en Enterprise Service Bus.

Joseph Mager, eveneens van Siemens, sloot het programma af met een reflectie op de verdere mogelijkheden die de defensiepas zou kunnen bieden. Met een uitbreiding van de basisfunctionaliteit zouden nog veel meer processen kunnen worden ondersteund. Te denken valt hierbij aan elektronisch bestellen en betalen, opslag van medische data. Om dit echter mogelijk te maken is het noodzakelijk een onderliggende technische en organisatorische infrastructuur te hebben van waaruit grenzeloos kan worden samengewerkt op basis van vertrouwen.

Arnold van der Burg sloot de bijeenkomst af door Siemens hartelijk te danken voor de ontvangst en hosting van de bijeenkomst. Tevens dankte hij Siemens voor de samenwerking met defensie in het algemeen. Vanuit de VID werden de sprekers beloond met een fles wijn, en ontving Charlotte Schot, die vanuit Siemens veel tijd in de voorbereiding heeft gestoken, een bos bloemen.

Aansluitend werd door de leden en afvaardiging van Siemens verder gediscussieerd onder het genot van een uitstekend hapje en drankje. Dit alles in een ontspannen en gezellige sfeer. Na afloop ontvingen de leden een digitale geste van Siemens als dank voor hun komst.

[nggallery id=10]

 

Nieuwjaarsreceptie 2009

Traditiegetrouw werd op donderdagmiddag 8 januari de nieuwjaarsreceptie van de VID op de  Frederikkazerne gehouden. Alle leden van de VID waren hiervoor uitgenodigd waarvan ca. 80 leden hieraan gehoor heeft gegeven. De voorzitter van de VID, kolonel Arnold van der Burg, blikte terug op een succesvol verenigingsjaar waarbij de bijeenkomsten weer goed werden bezocht door de leden. Ook dit jaar was er een bijzondere spreker die de leden een kijkje in de keuken gaven van de MIVD. Hier en daar werd een tipje van de sluier gelicht waarbij anekdotes over James Bondachtige taferelen niet ontbraken. De leden waren onder de indruk van de presentatie, gegeven door het hoofd van de stafafdeling beleid van de MIVD.

Majoor Herman Rump ontvangt de René Olthuis scriptieprijsSinds vorig jaar wordt de nieuwjaarsreceptie ook gebruik voor het uitreiken van de ‘René Olthuis scriptieprijs’. De voorzitter van de commissie, Ltkol Martin Guldemond, maakte de winnaar van de scriptieprijs bekend. De scriptieprijs bestaat uit een sculptuur en een geldbedrag van 250 euro. Dit  jaar is de prijs gewonnen door Maj Herman Rump met een gepubliceerd artikel in het verenigingsblad van de officieren verbindingsdienst. Herman reageert in het artikel op het voorwoord van de secretaris-generaal dhr. Ton Annink in de VID agenda 2008. De scriptieprijs werd uitgereikt door HDIO, schout-bij-nacht Hank Ort die de winnaar bovendien nog een geheel verzorgde reis naar de CEBIT in Hannover aanbood.

Brevetuitreiking 2009Toen was het tijd voor het uitreiken van de brevetten Officier Informatica Deskundige. Tot op heden worden de brevetten enkel aan collega’s van de Landmacht en Marechaussee uitgereikt. SBN Hank Ort is zich hiervan bewust en ziet een taak als vakoudste voor hem weggelegd dat uiteindelijk ook de marine- en luchtmachtcollega’s het brevet kunnen dragen. Dit jaar werd het brevet uitgereikt aan 14 collega’s. SBN Hank Ort verrichtte de uitreiking.

[nggallery id=9]