IT projectmanagement bij de overheid

Hoe krijgen we weer grip op de zaak?

Op 5 november 2015 waren we te gast bij CGI in Rotterdam voor een symposium over projectmanagement bij de overheid. Samen met CGI is voor een interessant programma gezorgd waar ruim 40 leden op af zijn gekomen.

KTLZ b.d. Henk Rohaan opende als wnd. voorzitter het symposium en het dagvoorzitterschap werd ingevuld door Dr. Niels Groen (Blinklane).

Cymposium CGI 2015

Het eerste onderdeel, “Lessons learned Project F-35” werd gepresenteerd door Kolonel Marco Kievit (CLSK). Het project F35 is eind jaren ‘90 opgestart ter vervanging van de F16. Nederland neemt sinds 2006 deel aan de productie, instandhouding en doorontwikkeling van de F35. Na een korte update van de status van het project staat kolonel Marco Kieviet stil bij de onderschatte rol van vertrouwen, culturele match en commitment in het project.

De tweede presentatie werd verzorgd door dhr. Jack Burg (Arlande) “Opdrachtgeverschap kan ook goed zijn voor je carrière”. Jack Burg is verandermanager en stond stil bij de rollen (verantwoordelijkheden) van de opdrachtgever en de projectmanager. Het is volgens Jack Burg belangrijk dat zowel de opdrachtgever als de projectleider weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en benadrukt het belang van samenwerken. Stelling van Jack Burg is dat je het meest leert van wat goed gegaan is en de discussie hierover met elkaar aangaan.

Na een korte pauze stond Drs. Saam de Mooij (Ministerie van Binnenlandse Zaken) stil bij “Oprichting Bureau ICT Toetsing BIT”. Het BIT valt onder de CIO-Rijk en is opgericht n.a.v. het rapport Elias en toetst alle projecten boven de M€ 5 met een IT-component bij de ministeries en publieksrechtelijke ZBO’s (m.u.v. wapensystemen van Defensie). Het BIT is een onafhankelijk, toetst op 13 aspecten en geeft een advies over de slaagkans van het project. Alle rapporten zijn openbaar en uiteindelijk zal het BIT zichzelf na 5 jaar overbodig maken.

Bijeenkomst CGI 2015Dr. Niels Groen (Blinklane) gaf een presentatie over zijn “Promotieonderzoek naar het falen van grote IT projecten bij de overheid”. Het promotieonderzoek van Niels Groen richtte zich op een andere manier naar projecten kijken en richtte zich op het psychologische aspect, het gedrag. De onvoorspelbaarheid speelt bij veel projecten een rol. In zijn onderzoek naar de factoren die hieraan ten grondslag liggen kwam Niels Groen tot de conclusie dat het niet om de factoren gaat, maar de processen die hieraan ten grondslag liggen. Variabelen die hierin een rol spelen zijn; complexiteit van de techniek, adoptieprobleem, belangenconflicten, coördinatie en communicatie. Conclusie van zijn promotieonderzoek is dat in projecten de ruimte gecreëerd dient te worden om te veranderen, verantwoorde manier van keuzes maken en te voldoen aan de gewijzigde omstandigheden. Projecten opdelen in kleine, minder complexe eenheden die snel kunnen opleveren helpen om invulling te geven aan de behoefte en helpen om te voldoen aan de gewijzigde omstandigheden.

CGI sloot het symposium af met een presentatie van “DEVOPS “door dhr. Michel Laurijs (CGI). Na een korte introductie over DEV OPS stond Michel Laurijs stil bij de DEVOPS aanpak bij de ING en sloot hij de presentatie af met lessons learned uit de praktijk, verbetervoorstellen om DEVOPS succesvol in te voeren en de impact op projectmanagement.

We kijken wederom terug op een geslaagd symposium en uitstekend verzorgde netwerkborrel.

NATO Interoperabiliteit

Op donderdag 24 september organiseerde de VID alweer de vierde activiteit van 2015. Deze keer was, op de Frederikkazerne, het Thema “ NATO Interoperabiliteit”.

Na een meer dan uitgebreide lunch werd de 70 geïnteresseerden een programma voorgelegd, waarbij, uiteraard, Interoperabiliteit de rode draad vormde.

Bijeenkomst Nato

Het programma zag er als volgt uit:

  • Update van de IT door de CIO van het Ministerie van Defensie
  • NATO C2 interoperability door Dario Cadamuro (NCIA)
  • NATO Information System interoperability door Edgar Harmsen (NCIA)
  • NATO CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination and eXercise) door Majoor A. Bulk en Peter Harmsen (JIVC/ KIXS)
  • Afsluiting gevolgd door een “social”

Lees verder

VID beloont de beste scriptie of publicatie over IV of IT.

sculptuur_scriptieprijsEén van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid op het gebied van informatica. Om deze doelstelling te realiseren kent de VID jaarlijks de ‘René Olthuis Prijs’ toe. Deze prijs is bedoeld als jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een scriptie op HBO/WO-niveau) of publicatie over een onderwerp binnen het vakgebied IV of IT. De scriptie of publicatie of het artikel behandelt, bij voorkeur, een actueel (Defensie) vraagstuk binnen de IV of IT. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €300,- en een bijbehorende tastbare herinnering.

De VID nodigt u uit uw scriptie of publicatie bij de Commissie Toekenning René Olthuis Prijs aan te bieden voor mededinging naar deze prijs. De VID heeft een reglement vastgesteld met de voorwaarden waaraan de inzendingen moeten voldoen. Dit reglement kunt u inzien op de websites van de VID

Uw mededinging voor de scriptieprijs kan elektronisch aan de commissie worden aangeboden door tussenkomst van de secretaris.

Sluitingsdatum voor aanleveren is 1 oktober 2015. De Commissie zal in een speciale bijeenkomst van de VID de winnaar bekend maken. De winnaar krijgt dan in 2016 op een nader vast te stellen moment de gelegenheid zijn of haar inzending aan de leden van de VID kort toe te lichten.

Relatiebijeenkomst Vereniging Informatie Defensie

22 juni 2015, Camp New Amsterdam, De Villa

bedrijvenbbq_2015_01In 2009 heeft de VID voor het eerst een bedrijven BBQ georganiseerd met als doel gezamenlijk te komen tot een nauwe samenwerking van waaruit inhoudelijk bijeenkomsten voor de vereniging kunnen worden georganiseerd. In 2015 is het naast deze wederzijdse informatie-uitwisseling ook vooral een netwerkbijeenkomst waar de nadruk wordt gelegd op het samenwerken. Samenwerken is dan ook het key-woord in het welkomstwoord van de nieuwe voorzitter van de vereniging, kolonel John van Veenhuizen. De relatiebijeenkomst vond dit jaar plaats in “De Villa” op Camp New Amsterdan te Soesterberg.

bedrijvenbbq_2015_02Voordat het BBQ netwerken kon beginnen had de Vereniging oud-directeur IT Operations, dhr. Piet Voogd, uitgenodigd om zijn visie te geven over de herontwikkeling van het IT-domein bij defensie. Hij refereert hierbij naar het debat ”Informatievoorziening en ICT bij Defensie en ERP” dat de volgende dag (23 juni in dit geval) in de tweede kamer plaats gaat vinden. De presentatie die hij vervolgens geeft heeft hij al eerder op het VID Seminar “https://www.vidonline.nl/2014/vidsas-de-kracht-van-data/” gegeven.

Na het betoog van Piet stonden de BBQ’s al te wachten voor de eerste stukken vlees en vis. De bijeenkomst in Soesterberg werd door de aanwezigen erg gewaardeerd.

bedrijvenbbq_2015_03