IT projectmanagement bij de overheid

Hoe krijgen we weer grip op de zaak?

Op 5 november 2015 waren we te gast bij CGI in Rotterdam voor een symposium over projectmanagement bij de overheid. Samen met CGI is voor een interessant programma gezorgd waar ruim 40 leden op af zijn gekomen.

KTLZ b.d. Henk Rohaan opende als wnd. voorzitter het symposium en het dagvoorzitterschap werd ingevuld door Dr. Niels Groen (Blinklane).

Cymposium CGI 2015

Het eerste onderdeel, “Lessons learned Project F-35” werd gepresenteerd door Kolonel Marco Kievit (CLSK). Het project F35 is eind jaren ‘90 opgestart ter vervanging van de F16. Nederland neemt sinds 2006 deel aan de productie, instandhouding en doorontwikkeling van de F35. Na een korte update van de status van het project staat kolonel Marco Kieviet stil bij de onderschatte rol van vertrouwen, culturele match en commitment in het project.

De tweede presentatie werd verzorgd door dhr. Jack Burg (Arlande) “Opdrachtgeverschap kan ook goed zijn voor je carrière”. Jack Burg is verandermanager en stond stil bij de rollen (verantwoordelijkheden) van de opdrachtgever en de projectmanager. Het is volgens Jack Burg belangrijk dat zowel de opdrachtgever als de projectleider weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en benadrukt het belang van samenwerken. Stelling van Jack Burg is dat je het meest leert van wat goed gegaan is en de discussie hierover met elkaar aangaan.

Na een korte pauze stond Drs. Saam de Mooij (Ministerie van Binnenlandse Zaken) stil bij “Oprichting Bureau ICT Toetsing BIT”. Het BIT valt onder de CIO-Rijk en is opgericht n.a.v. het rapport Elias en toetst alle projecten boven de M€ 5 met een IT-component bij de ministeries en publieksrechtelijke ZBO’s (m.u.v. wapensystemen van Defensie). Het BIT is een onafhankelijk, toetst op 13 aspecten en geeft een advies over de slaagkans van het project. Alle rapporten zijn openbaar en uiteindelijk zal het BIT zichzelf na 5 jaar overbodig maken.

Bijeenkomst CGI 2015Dr. Niels Groen (Blinklane) gaf een presentatie over zijn “Promotieonderzoek naar het falen van grote IT projecten bij de overheid”. Het promotieonderzoek van Niels Groen richtte zich op een andere manier naar projecten kijken en richtte zich op het psychologische aspect, het gedrag. De onvoorspelbaarheid speelt bij veel projecten een rol. In zijn onderzoek naar de factoren die hieraan ten grondslag liggen kwam Niels Groen tot de conclusie dat het niet om de factoren gaat, maar de processen die hieraan ten grondslag liggen. Variabelen die hierin een rol spelen zijn; complexiteit van de techniek, adoptieprobleem, belangenconflicten, coördinatie en communicatie. Conclusie van zijn promotieonderzoek is dat in projecten de ruimte gecreëerd dient te worden om te veranderen, verantwoorde manier van keuzes maken en te voldoen aan de gewijzigde omstandigheden. Projecten opdelen in kleine, minder complexe eenheden die snel kunnen opleveren helpen om invulling te geven aan de behoefte en helpen om te voldoen aan de gewijzigde omstandigheden.

CGI sloot het symposium af met een presentatie van “DEVOPS “door dhr. Michel Laurijs (CGI). Na een korte introductie over DEV OPS stond Michel Laurijs stil bij de DEVOPS aanpak bij de ING en sloot hij de presentatie af met lessons learned uit de praktijk, verbetervoorstellen om DEVOPS succesvol in te voeren en de impact op projectmanagement.

We kijken wederom terug op een geslaagd symposium en uitstekend verzorgde netwerkborrel.

Eén gedachte over “IT projectmanagement bij de overheid

  1. Mocht u belangstelling hebben voor het aanbod van Arlande om eens een middag langs te komen voor een sessie (2pers.) dan kunt u dat kenbaar maken bij de secretaris VID.

Reacties zijn gesloten.