VID-middagsymposium “Samen werken aan IT-vernieuwing”

in samenwerking met Capgemini, VKA en MarkLogic donderdag 9 november 2017 bij Capgemini in Utrecht.

De laatste themamiddag van 2017 werd goed bezocht op de prachtige locatie van de hoofdvestiging van Capgemini in Utrecht. De middag was logistiek en inhoudelijk keurig verzorgd en begon met een uitgebreide broodjeslunch.

VID voorzitter John van Veenhuizen opende de middag met een welkom en een aantal verenigingsmededelingen waaronder de vooruitblik naar de Nieuwjaarsbijeenkomst bij SAS op 25 januari.

Hierna heette Peter Kwant het gezelschap welkom namens Capgemini waarbij hij vermeldde dat het een genoegen was als VID-lid dit evenement samen met Jasmijn Baldinger te organiseren.

Adaptieve krijgsmacht .

Lkol Ernst Lobbezoo (DAOG) opende het programma met zijn betoog over de Adaptieve Krijgsmacht. De wereld om ons heen verandert razendsnel en ook defensie moet zich aanpassen aan de veranderende geopolitieke verhoudingen en dreigingen, technologische ontwikkelingen, demografische opbouw van de samenleving en veranderingen in de arbeidsmarkt. Dit alles noopt tot samenwerking in het ‘Total Force’ concept (ofwel weerbare samenleving) waarbij alle noodzakelijke taken vervuld kunnen worden en dynamisch opgeschaald kan worden naar specifieke capaciteiten en het benodigde personeel ingezet kan worden door een andere rol van ‘reservisten’. Hij ging in op de vragen hoe deze flexibilisering doorwerkt in beleid, werving en zittend personeel en de samenwerking met de benodigde partijen in Nederland waarbij geldt dat: De adaptiviteit voor de één, is de adaptiviteit voor de ander.

Samenwerken aan toepasbare innovatie

Maarten Waage (Chief architect OOV-domein Capgemini) gaf een overzicht van de door hem waargenomen trends en verwachtingen rond IT-vernieuwing. Hij constateerde een zekere ontevredenheid bij veel bedrijven (defensie niet uitgezonderd) over de prestaties van de IT-organisatie. De turbulente ontwikkelingen in techniek, het verlagen van kosten, de verwachtingen van gebruikers en de constante druk op innovatie en versnelling om (adaptieve) strategische business doelstellingen te realiseren vormen hiervoor wel de kern. Hiermee is ook gelijk de link gelegd naar de adaptieve krijgsmacht. Een Bi-modale of multispeed aanpak voor de IT is gewoonlijk de reactie waarbij met verschillende snelheden de structurele en grootschalige IT wordt onderhouden en vernieuwd en daarnaast sneller vernieuwd wordt door agile werken en innovatie door wat we bij defensie CD&E noemen. De meeste organisaties zijn hiervoor nog slecht toegerust en ligt het accent ook op vernieuwing van het bestaande (herkenbaar). Maarten betoogde dat innovatie een discipline is gebaseerd op business resultaten en daarmee geen toeval is. Hij liet zien dat hiervoor een raamwerk nodig is met een multidisciplinair en open ecosysteem. Hij sloot af met twee pakkende praktijkvoorbeelden bij defensie.  “Stop met praten en nadenken; begin de nieuwe technologie te ervaren”.

Het verbeteren van het onderhouds- en inspectieproces van de luchtmacht met behulp van Augmented Reality technologie waarvoor een en proof of concept is ontwikkeld.

Whiteflag is een communicatienetwerk met als doel om mensen en organisaties, die actief zijn in conflictgebieden, te beschermen tegen de gevolgen van misinformatie en het ontbreken van informatie. Beide voorbeelden zijn ontwikkeld in samenwerking tussen de innovatieafdeling AIR van de Koninklijke Luchtmacht en Capgemini innovatiecentrum AIE.

Internet of Things; kansen en randvoorwaarden netwerkarchitectuur

Rutger Gooszen (VID-lid) en  David van Es (Verdonck, Klooster & Associates) behandelden, na de koffiepauze, in hun betoog de mogelijkheden van het IoT begeleid met een interactieve Mentimeter sessie met de aanwezigen.  Achtereenvolgens werden de verschillende componenten (sensoren, netwerk en data-analytics) en de betekenis van IoT  in termen van groei en verandering besproken. RWS, Ziekenhuizen en Schiphol gebruiken IoT technologie om hun processen te verbeteren. Ook voor defensie zijn toepassing legio, het US DoD heeft een vooruitstrevende aanpak gepresenteerd en ook NCIA is in dit kader een aantal initiatieven gestart. De verwachting (Mentimeter resultaat) is dat IoT bij defensie impact gaat hebben op logistiek, facilitaire dienstverlening en operaties, waarbij de grootste uitdaging is de beveiliging en de dataverwerking/integratie. Een leuke interactieve en uitdagende sessie die ook goed paste bij de voorafgaande presentaties.

Marklogic VID samenwerken  aan IT-vernieuwing

Jurriaan Krielaart (Territory Director Northern Europe) schetste de aanleiding van het ontstaan van Marklogic na 9/11 bedoeld om maatregelen te nemen om de (US) datahuishouding op orde te krijgen en betere waarschuwing te krijgen voor dreigende terroristische acties. Als voorbeeld voor hun aanpak presenteerde hij ‘Sensing Clues’ waar met eenvoudige sensoren en slimme datacombinatie situationele awareness en understanding  (real time spational intelligence) kan worden geleverd bij de bestrijding van stropers in diverse Wild life parken.

De uitdagingen (ook bij defensie) zitten in het opslaan van gevalideerde data, het gecontroleerd delen (NATO/Coalitie/Nationaal OOV) onder trust en het generen van meerwaarde door analytics en presentatie in een gecontroleerde omgeving. Voorbeelden van de Marklogic producten zijn te vinden in NATO BICES en in toepassingen bij vele overheidsdiensten.

John van Veenhuizen bedankte de sprekers, de organisatoren en de cartoonist en sloot de bijeenkomst af.

De dag werd samengevat in een aantal prachtige tekeningen door Maaike Hartjes en uiteraard afgesloten met een geanimeerde borrel. De foto’s werden gemaakt door Max van der Ploeg.

~HR

 

VID beloont de beste scriptie of publicatie over IV of IT

Naamgever van de prijs: Lkol René Olthuis.

Naamgever van de prijs: Lkol René Olthuis.

Eén van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid op het gebied van de informatievoorziening of informatietechnologie. Om deze doelstelling te realiseren kent de VID jaarlijks de ‘René Olthuis Prijs’ toe. Deze prijs is bedoeld als jaarlijkse aanmoediging voor een scriptie (op HBO/WO-niveau) of publicatie over een onderwerp binnen het vakgebied IV of IT. De scriptie of publicatie of het artikel behandelt, bij voorkeur, een actueel (Defensie) vraagstuk binnen de IV of IT. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €350,- en een bijbehorende tastbare herinnering.

In januari 2017 is de René Olthuis Prijs 2016 zorgvuldig gekozen uit totaal elf inzendingen. Op 1 juni is de prijs uitgereikt aan mevrouw T. (Marijn) Boone. In haar scriptie “De Koninklijke Marine Voor de Wind” presenteert zij een oplossing voor een concreet maritiem-operationeel probleem: beperkte bandbreedte op de militaire satellietcommunicatie waardoor de standaardset met weerdata aan boord niet te ontvangen zijn. Zij is erin geslaagd een dataset te comprimeren tot een bestand kleiner dan 10 MB, wat het maximum is voor satellietcommunicatie.

De VID nodigt u uit uw scriptie of publicatie bij de Commissie Toekenning René Olthuis Prijs aan te bieden voor mededinging naar deze prijs. De VID heeft een reglement vastgesteld met de voorwaarden waaraan de inzendingen moeten voldoen. Dit reglement kunt u hier bekijken.

Uw inzending kunt u digitaal aan de commissie aanbieden.

Sluitingsdatum voor aanleveren is 1 december 2017. De Commissie zal in een speciale bijeenkomst van de VID de winnaar bekend maken. De winnaar krijgt dan in 2018 op een nader vast te stellen moment de gelegenheid zijn of haar inzending aan de leden van de VID kort toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Drs. D.M. Koen
Voorzitter Commissie Toekenning René Olthuis Prijs

5e Lustrumviering

Algemeen

Op 1 juni jl. vierde de VID haar 5e lustrum in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek in Arnhem. De dag begon met de jaarlijks terugkerende ALV waarna om 12.00 een heerlijke Indische lunch geserveerd werd.

Inleiding en terugblik

Oud voorzitter, Henk Rohaan heette namens de huidige voorzitter, kol John van Veenhuizen, alle leden en genodigden welkom en gaf een korte terugblik op de afgelopen 5 jaar. In deze terugblik stond Henk o.a. stil bij de door de VID, in samenwerking met verschillende bedrijven, georganiseerde evenementen, de diverse uitzendingen van de bestuursleden en het afscheid van Geert van Lieverlo (lkol bd.) als bestuurslid.

Na deze terugblik bedankte Henk de deelnemende bedrijven en de lustrumcommissie voor de organisatie van dit 5e lustrum. Henk sloot de inleiding af met een korte blik op het programma, de vooraankondiging van de vooruitblik voor de komende 5 jaar door kol John van Veenhuizen aan het eind van de dag, en droeg het dagvoorzitterschap over aan Arko van Brakel. Arko van Brakel heeft in zijn ondernemende leven ervaringen opgedaan van internetondernemer tot directeur van leiderschapsinstituut de Blaak, van consultant voor een Caraïbische hotel- en restaurantgids tot internetmiljonair. Ieder succes, maar ook elke mislukking was voor hem een opmaat voor een nieuwe leerervaring, die hij graag deelt met zijn publiek. Arko van Brakel wordt gedreven door vernieuwing en innovatie. Zijn missie is het stimuleren van ondernemerschap en innovatie.

Van belevenis naar betekenis, Arko van Brakel

Arko van Brakel nam ons in zijn verhaal mee naar de “Onvoorspelbaarheid van de toekomst”. Een verhaal over trends, businessmodellen en het steeds meer vertrouwen op de kennis van de gebruikers. Gebruikers die steeds meer onderdeel van het te leveren product worden en een bijdrage willen leveren. De vraag is hoe wij dit gaan organiseren?

Arko liet ons kennis maken met de democratische leiderschapsprincipes van de Semco Style. Een methode om op basis van vertrouwen, zelfmanagement, gezond eigenbelang en heldere doelen een toekomstvaste organisatie te bouwen. Een organisatie waarin mensen met plezier en energie aan het werk gaan. De Semco Style zou volgens Arko perfect passen bij Defensie.

Met een paar voorbeelden liet Arko ons beseffen dat we terminaal serieus, en daarom niet meer creatief geworden zijn. Volgens Arko kun je dat o.a. beïnvloeden door andere vragen te stellen, vragen die niet in lijn met je natuur liggen.

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. We staan aan de vooravond van het Artificial Intelligence tijdperk, de opvolger van het digitale tijdperk. Exponentiele ontwikkelingen in onze leef- en werkomgeving domineren. Arko geeft aan dat lineaire oplossingen geen antwoord bieden op exponentiele vraagstukken. Met een voorbeeld maakt Arko ons bewust van het effect van exponentiële groei, wat dit betekent voor de ontwikkelingen en trends. Timing is volgens Arko belangrijk voor nieuwe ontwikkelingen en “te vroeg” is erger dan “te laat”.

Uitreiking en presentatie René Olthuis Scriptieprijs 2016

Marijn Boone, winnares van de René Olthuis Scriptieprijs kreeg uit handen van Marcel van Agten, namens de HDBV en tevens beschermheer van de VID, SBN Maarten Tossings, de scriptieprijs uitgereikt en las het juryrapport voor. Vervolgens werd Marijn in de gelegenheid gesteld om een korte presentatie te geven over haar onderzoek “Compressie van meteogegevens”.

[Artikel volgt]

 

Maria Genova

Maria Genova is de schrijfster o.a. van het boek “Komt een vrouw bij de h@cker”. Maria vertelde een interessant, soms schokkend en soms ook hilarisch verhaal over slimme internetcriminelen en mensen die alles via social media delen. Na haar verhaal kijk je met heel andere ogen naar je computer, tablet of smartphone. Na afloop van haar verhaal kregen alle aanwezigen haar speciaal voor het lustrum gesigneerde boek. Met de tips uit haar boek kun je identiteitsfraude voorkomen en ben je je meer bewust van de risico’s die het www met zich meebrengt.

Afsluiting

Na afloop van het verhaal van Maria sluit de dagvoorziter, Arko van Brakel de dag af met het slotwoord door de vz. VID, John v Veenhuizen. John kijkt vooruit naar de komende 5 jaar en legt een relatie met de toestand in de wereld en de oprichting van de vereniging. Informatie en ondersteuning daarvan wordt steeds belangrijker. De VID kan daarin een belangrijke rol vervullen. John riep alle leden op om een actieve bijdrage te leveren voor de komende jaren.

Na dit slotwoord werd het Indische buffet geopend en konden de aanwezigen onder het genot van de uitstekende Indische maaltijd, een drankje en de livemuziek van de Kromhoutband terugkijken op een zeer geslaagde dag en vooruitblikken op de komende (2)5 jaar!

Informatiesessie MINUSMA (Mali)

Op 20 april 2017 kwam de VID bijeen om een middag kennis te nemen van een onderwerp wat eens niet puur IT gerelateerd was. Plaats van handeling was dit keer de Bernhardkazerne in Amersfoort waar een drietal sprekers hun kennis en ervaringen met betrekking tot de VN-missie MINUSMA in Mali deelden met de leden.

Na de opening door de voorzitter VID, Kol John van Veenhuizen, zelf net teruggekeerd uit Mali, was het de beurt aan de Lkol Erik van Vuren van de Directie Operaties (DOPS), om meer achtergrond te geven bij de aanleiding, planning en inzet van de missie. Hij gaf hierbij inzicht hoe men komt van een eerste verzoek tot inzet tot en met de ontplooiing in het inzetgebied.

Daarna was het de beurt aan Kol Mike Kerkhove om zijn ervaringen als commandant van het All Sources Information Fusion Unit (ASIFU) te delen. Het ASIFU was gestationeerd in Bamako en verantwoordelijk voor de analyse van de inlichtingeninformatie uit de diverse bronnen en sensoren in het gebied. Op informatieve, soms kritische en toch ook luchtige wijze nam de voormalige commandant  ASIFU ons mee door zijn ervaringen.

Als laatste zou Prof. Mirjam de Bruijn vanuit de Universiteit Leiden een toelichting geven op het gebruik van Social Media in het gebied. Deze laatste spreekster moest echter op het laatste moment afzeggen door ziekte en liet zich vervangen door Han van Dijk.  Mirjam en Han reizen samen regelmatig af naar West-Afrika en ook Mali om daar onderzoek te doen naar de situatie in de Sahel met als bijzondere aandacht de nomaden in deze regio. Wat opviel waren de  grote overeenkomsten vanuit hun analyses met betrekking tot conflicten en de locaties waar wij als militair zaten of zitten.

Na afloop was er natuurlijk een mogelijkheid om na te praten onder genot van een drankje. Dat de ervaringen uit het missiegebied indruk maakte op de aanwezigen bleek wel uit de diverse gesprekken. Al met al een geslaagde middag.