RADAR: from sensor to shooter

Op donderdag 8 november 2018 heeft de VID het symposium From Sensor to Shooter gehouden op de Dumoulinkazerne te Soesterberg. Het symposium werd geopend door dagvoorzitter Henk Rohaan. De eerste spreker was Erik Dommerholt met de introductie van Thales, leverancier van o.a. de radarsystemen aan boord van schepen. Daarna heeft LTZ1 Albert aan de hand van een filmpje laten zien hoe ‘anti air warfare’ (AAW) werkt.

De beelden tonen een aanval van een F-16 op een fregat. De beelden zijn gemaakt tijdens een grote oefening bij de Hebriden en maakt de doelstelling van AAW direct inzichtelijk. De opsomming van de aanvalswapensystemen toont een snelheid tot en met mach 7. In combinatie met het ‘zicht’ van een radar heb je dus maar 20 seconden om te reageren en ‘t doel uit de lucht te halen. Die reactietijden worden steeds korter. Je kunt je afvragen of met deze reactiesnelheden nog wel iets aan een kanonsysteem als de Goalkeeper hebt. Het is dus belangrijk om radarsystemen en intelligente raketten mee te nemen in de oplossing.

Rogier Noorland is systeemarchitect bij Thales en presenteert het onderwerp ‘Ballistic Missile Defense’ (BMD). Hij is de contactpersoon tussen Defensie en Thales als leverancier. Aan de hand van de doelstelling van een oefening ASD15 laat hij zien welke technieken en wapens worden gebruikt om aan BMD te doen. Om hiermee te oefenen, houdt de NAVO grote scheepsoefeningen. Daar gaan maanden tot meer dan 1 jaar planning aan vooraf.

De wapens kosten zoveel geld dat je een dergelijke oefening maar af en toe kunt doen (meestal eens in de 6 jaar). In 2015 constateerde men dat ze zoveel informatie uit de oefening haalden dat men vaker wil oefenen.

Dus is een oefenonderdeel ingepast in ‘Formidable Shield 2017’. Daarbij presenteert Rogier basisinformatie over deze oefening. Met onder andere een opsomming van de gebruikte apparatuur. Zoals de huidige radar met beperkte reikwijdte. Terwijl men een nieuwe radar in voorbereiding heeft die veel verder kan ‘kijken’.

Met Formidable Shield 2017 is weer een stap gezet om alle systemen in samenwerking te kunnen testen. Eerst is alles gesimuleerd in gebouwen. Daarna alles aan schepen gebracht, radar gekalibreerd, vliegruim vrijgemaakt en raket afgeschoten. Er bleek toch nog iets mis aan boord. Dit kostte een paar dagen hersteltijd en de oefeningstijd was beperkt tot een week. Vervolgens kwam orkaan Ophelia voorbij. Toch is men op de laatste oefendag uitgevaren.

Omdat er met zowel oefenraketten als met scherp wordt geschoten moet het luchtruim vrij zijn. Indrukwekkend om dan een filmpje van de ‘flight radar’ te zien dat een heel groot deel van het luchtruim ten westen van het Verenigd koninkrijk ‘ineens’ leeg raakt. De zee was onrustig (getoond met bewegend beeld) maar toch kon de aanval worden gedetecteerd. Een doelraket en een verdedigingsraket hebben elkaar kinetisch geraakt. Dit leverde waardevolle informatie op om de systemen verder te willen testen. De volgende oefeningen zijn al gepland.

Met de presentatie over ‘Next Generation Sensors and the IT required’ laat Hans Schurer (Thales) zien hoe een sensor suite is opgebouwd. Hij presenteert wat de gewenste mogelijkheden zijn en dat de configuratie betrouwbaar, redundant en voorspelbaar moet zijn. Software wordt service georiënteerd en schaalbaar opgeleverd. Onderliggende hardware wordt COTs toegepast waarbij je rekening hebt te houden met de hardwarelevenscyclus (~2 jaar) die korter is dan je eigen productlevenscyclus (>7 jaar). Dat geeft wat uitdagingen in de productontwikkeling, waarbij alleen de hardware die radarinformatie doorgeeft aan het systeem nog zelf wordt gemaakt.

De software-ontwikkeling vindt plaats met open standaarden en de eigen gedoneerde standaard Apache Celix. De gekozen techniek zorgt er ook voor dat je minder hardware nodig hebt om aan boord te brengen. Je houdt een kleinere footprint op het schip over, van een factor 5 minder.

De laatste presentatie ging over GAUDI. Theo Nijland (Thales) presenteerde de Gemeenschappelijke Architectuur Voor Defensie en Industrie.

Theo laat eerst zien welke verschillende systemen aan boord naast elkaar bestaan. Met heel verschillende interfaces en verschillende hardware. Informatie-uitwisseling moet met pen en papier in de commandocentrale. Daarom ontstond de ambitie om de bedrijfsvoering te verbeteren door een gestandaardiseerde open IT-architectuur te definiëren om de crew beter te ondersteunen en de life cycle costs te reduceren. Theo laat zien hoe de opbouw van de elementen is die ertoe leiden dat drie hardware racks op een schip geplaatst kunnen worden in aparte zones.

Uiteindelijk wordt met een filmpje van een live demonstratie aangetoond dat ‘t systeem blijft functioneren bij inslagen en schade. Daarbij wordt in de configuratie gebruik gemaakt van open standaarden en open source software (zoals Linux en Docker). Dit maakt ook dat opleiding voor het systeembeheer algemeen verkrijgbaar is en kennis makkelijk over te dragen is.

Samengevat heeft de VID met deze mooie presentaties laten zien hoe radarsystemen op schepen worden gebruikt als sensor om aanvallen met bijvoorbeeld een raket te kunnen ‘zien’. Het is mooi te zien dat een Nederlands schip met deze nieuwe radar kan ‘zien’ dat er een raket of vliegtuig aankomt. Vervolgens wordt de informatie via NAVO-kanalen doorgegeven en haalt een Amerikaanse shooter het aanvalswapen uit de lucht.

Om dit te bereiken zijn veel mensen van de industrie en Defensie betrokken, moeten systemen intensief worden getest en de activiteiten worden geoefend. Thales heeft een mooi overzicht gegeven van de oefening, het wapensysteem en hoe de productontwikkeling werkt. Met vele herkenbare onderdelen voor de VID-leden. U heeft iets gemist als u hier niet bij was.

VID beloont de beste scriptie of publicatie over IV of IT

Heb jij het afgelopen jaar een studie op HBO of wetenschappelijk niveau (bachelor of master) afgerond over onderwerp informatievoorziening of informatietechnologie in relatie met de Defensieorganisatie? Of heb je een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over dit onderwerp? Dan is nu je kans om mee te dingen naar de René Olthuisscriptieprijs van de Vereniging Informatici Defensie!

De bedoeling van de René Olthuisscriptieprijs is om de deskundigheid op het gebied van de informatievoorziening en informatietechnologie bij Defensie te bevorderen door collega’s aan te moedigen zich in dit vakgebied te ontwikkelen. Dat doen we al sinds 2007. Jaarlijks mogen we een winnaar feliciteren met zijn of haar prestatie.

Vorig jaar bijvoorbeeld won Dennis van Wissen met zijn interessante thesis over het “Meten van informatiebeveiligingsbewustzijn”. Zijn inzending is gekozen uit een totaal van elf inzendingen die allemaal een breed beeld geven van het informatiedomein. Het belang van dit domein wordt onderstreept door de prominente positie hiervan in de in de Defensienota. De overige winnaars vind je hier.

Wat zit er voor je in? Als winnaar ontvang je een geldbedrag van €350,- en een blijvende herinnering, je krijgt de gelegenheid om je onderzoek te presenteren voor de leden van de VID en natuurlijk de eeuwige roem.

Wil je meedingen? Stuur je bijdrage dan voor 1 oktober a.s. naar de secretaris onder vermelding van “René Olthuis Prijs”.

Details over de scriptieprijs en de spelregels kan je vinden op deze site.

ALV en GIS Seminar

Op 24 mei 2018 waren de leden van de VID te gast bij ESRI te Rotterdam. Na een zeer luxe lunch en de Algemene Ledenvergadering stond het GIS seminar op het programma. Dit seminar stond het in het teken van GIS toepassingen in het operationele domein.

Tijdens de 41e ALV zijn onder andere het jaarverslag 2017, de financiële verantwoording en de bestuurssamenstelling aan bod gekomen. De belangrijkste besluiten waren dat de contributie in 2018/2019 niet verhoogd wordt en dat het bestuur ook het komende bestuursjaar in de huidige samenstelling zal optreden. Ook werd stilgestaan bij de nieuwe AVG en impact hiervan op het de VID.

Het GIS seminar werd vervolgens geopend door de voorzitter VID en Directeur ESRI Nederland. Hierna was het woord aan ESRI over onder andere Analytics, StoryMaps en Drone2Map. Zie voor meer informatie:

Vervolgens nam de ritmeester Marc het publiek mee naar ervaringen en best practices op het gebied van GIS tijdens inzet van het Joint ISTAR Commando van de Koninklijke Landmacht.

Het GIS seminar werd afgesloten door een zeer interessante presentatie van Bas Ooink, werkzaam voor de nationale politie. De presentatie ging over het toepassen van GIS bij de lokalisering van mogelijke dadergebieden van overlast voor piloten door laserlicht.

Deze succesvolle dag werd afgesloten met de inmiddels beroemde netwerkborrel met borrelhapjes.

Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat is de AVG?
De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en dient per 25 mei 2018 binnen elke organisatie geïmplementeerd te zijn. De AVG geldt ook voor de VID.

Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt meer dan nu op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (compliance).

Impact voor de VID
De AVG bevat nieuwe elementen, waaronder zwaardere verplichtingen voor organisaties (accountability – PDCA cyclus, registratieplicht & transparantie) en zwaarder toezicht met een fors boeteregime voor niet naleving. Dit alles dwingt organisaties om passende technische en organisatorische maatregelen in de bedrijfsvoering aantoonbaar te implementeren om zo te kunnen voldoen  aan de wettelijke verplichtingen uit de AVG.

De VID doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar leden te verwerken op een manier die compliant is met de nieuwe AVG. Zo zijn uw gegevens veilig opgeslagen, niet vrij toegankelijk en worden ze niet zonder uw expliciete toestemming gedeeld met andere organisaties.

Uw gegevens bij de VID
Bij het aanvragen van het lidmaatschap voor de VID, vragen wij enkele persoonsgegevens van u. De gegevens worden bijgehouden in een ledendatabase die beveiligd is met een wachtwoord op het netwerk van Defensie. Enkel de bestuursleden hebben toegang tot deze gegevens. Bestuursleden tekenen een geheimhoudingsverklaring waarin staat dat zij gegevens van de vereniging zorgvuldig behandelen en alleen mogen delen met externen met: expliciete toestemming van de eigenaar; onder vermelding van de gegevens die worden gedeeld en het doel.

Hieronder ziet u een overzicht van de gegevens in onze ledendatabase en met welk doel wij deze verwerken. U hebt te allen tijde het recht om deze gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten wissen.

Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan personeelssystemen van Defensie en worden niet automatisch bijgewerkt bij wijziging.

Gegevens ​Doel
Geslacht, voorletters, voornaam, achternaam, titel(s) ​Om u te kunnen identificeren als uniek lid en u correct te kunnen adresseren en aanspreken.
Rang/schaal ​Conform onze statuten is het alleen mogelijk voor officieren en burgermedewerkers om lid te worden, manschappen en onderofficieren mogen aspirant lid worden. Aspirant leden hebben geen stemrecht tijdens een algemene ledenvergadering (ALV).
Adres, postcode, woonplaats ​De VID wil de mogelijkheid hebben om communicatie-uitingen en/of geschenken naar het huisadres van haar leden te sturen.
​E-mailadres defensie,
E-mailadres privé
​Normaliter vindt alle communicatie tussen de VID en haar leden electronisch plaats middels e-mail. Doordat wij het privé e-mailadres vragen, kunnen leden ook tijdens (langdurige) afwezigheid van de werkplek of na dienstverlating op de hoogte worden gehouden van activiteiten en mededelingen.
Bankgegevens, inclusief handtekening ​De lidmaatschapscontributie wordt jaarlijks middels automatisch incasso geïnd.
​Datum lidmaatschap ​De datum waarop u lid bent geworden gebruiken wij enkel voor statistieken over het verloop van ons ledenbestand.
Datum einde lidmaatschap ​De datum waarop u uw lidmaatschap beeindigt gebruiken wij enkel voor statistieken over het verloop van ons ledenbestand.
Bewaartermijn en verwijdering van gegevens Deze gegevens worden bewaard zolang u lid bent.​

Aan het einde van ieder kalenderjaar worden de gegevens van leden die hun lidmaatschap in dat jaar hebben opgezegd, verwijderd* uit de ledendatabase. Op uw verzoek kunnen te allen tijde uw gegevens worden verwijderd*. Dit kan gevolgen hebben voor de wijze waarop u wordt geïnformeerd over activiteiten en mededelingen van de vereniging.
*LET OP: de VID is wettelijk verplicht om alle financiele gegevens tenminste 5 jaar te bewaren. Dit betekent dat uw machtiging voor automatische incasso (naam, bankrekening, handtekening) tot 5 jaar na uw opzegging bewaard blijft.

De VID heeft geen invloed op ledengegevens die na verwijdering blijven bestaan in back-ups en/of archieven van Defensie.

Heeft u nog vragen over (de verwerking van) uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de secretaris