VID beloont de beste scriptie of publicatie over IM, IV of IT

Heb jij het afgelopen jaar een studie op HBO of wetenschappelijk niveau (bachelor  of master) afgerond over informatiemanagement, informatievoorziening en/of informatietechnologie in relatie met Defensie? Of heb je een (wetenschappelijk) artikel gepubliceerd over dit onderwerp? Dan is nu je kans om mee te dingen naar de René Olthuis scriptieprijs van de Vereniging Informatici Defensie!

De bedoeling van de René Olthuis scriptieprijs is om de deskundigheid op het gebied van informatiemanagement, informatievoorziening en informatietechnologie bij Defensie te bevorderen door collega’s aan te moedigen zich in dit vakgebied te ontwikkelen. Dat doen we al sinds 2007. Jaarlijks mogen we een winnaar feliciteren met zijn of haar prestatie.

Vorig jaar won Verena Schrama met haar interessante bachelor-scriptie over de “bewustwording van de risico’s van het Internet of Things”. Haar inzending is gekozen uit een totaal van zeven inzendingen die allemaal een breed beeld geven van het informatiedomein. Het belang van dit domein wordt onderstreept door de prominente positie hiervan in de in de Defensienota.

Wat zit er voor je in? Als winnaar ontvang je een geldbedrag van €350,- en een blijvende herinnering, je krijgt de gelegenheid om je onderzoek te presenteren voor de leden van de VID en natuurlijk de eeuwige roem.

Wil je meedingen? Stuur je bijdrage dan voor 1 oktober a.s. naar de secretaris t.a.v. de Commissie René Olthuis Prijs.

Details over de scriptieprijs en de spelregels kan je vinden op deze pagina.

VID beloont de beste scriptie of publicatie over IV of IT

Heb jij het afgelopen jaar een studie op HBO of wetenschappelijk niveau (bachelor of master) afgerond over onderwerp informatievoorziening of informatietechnologie in relatie met de Defensieorganisatie? Of heb je een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over dit onderwerp? Dan is nu je kans om mee te dingen naar de René Olthuisscriptieprijs van de Vereniging Informatici Defensie!

De bedoeling van de René Olthuisscriptieprijs is om de deskundigheid op het gebied van de informatievoorziening en informatietechnologie bij Defensie te bevorderen door collega’s aan te moedigen zich in dit vakgebied te ontwikkelen. Dat doen we al sinds 2007. Jaarlijks mogen we een winnaar feliciteren met zijn of haar prestatie.

Vorig jaar bijvoorbeeld won Dennis van Wissen met zijn interessante thesis over het “Meten van informatiebeveiligingsbewustzijn”. Zijn inzending is gekozen uit een totaal van elf inzendingen die allemaal een breed beeld geven van het informatiedomein. Het belang van dit domein wordt onderstreept door de prominente positie hiervan in de in de Defensienota. De overige winnaars vind je hier.

Wat zit er voor je in? Als winnaar ontvang je een geldbedrag van €350,- en een blijvende herinnering, je krijgt de gelegenheid om je onderzoek te presenteren voor de leden van de VID en natuurlijk de eeuwige roem.

Wil je meedingen? Stuur je bijdrage dan voor 1 oktober a.s. naar de secretaris onder vermelding van “René Olthuis Prijs”.

Details over de scriptieprijs en de spelregels kan je vinden op deze site.

Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat is de AVG?
De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en dient per 25 mei 2018 binnen elke organisatie geïmplementeerd te zijn. De AVG geldt ook voor de VID.

Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt meer dan nu op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (compliance).

Impact voor de VID
De AVG bevat nieuwe elementen, waaronder zwaardere verplichtingen voor organisaties (accountability – PDCA cyclus, registratieplicht & transparantie) en zwaarder toezicht met een fors boeteregime voor niet naleving. Dit alles dwingt organisaties om passende technische en organisatorische maatregelen in de bedrijfsvoering aantoonbaar te implementeren om zo te kunnen voldoen  aan de wettelijke verplichtingen uit de AVG.

De VID doet er alles aan om de persoonsgegevens van haar leden te verwerken op een manier die compliant is met de nieuwe AVG. Zo zijn uw gegevens veilig opgeslagen, niet vrij toegankelijk en worden ze niet zonder uw expliciete toestemming gedeeld met andere organisaties.

Uw gegevens bij de VID
Bij het aanvragen van het lidmaatschap voor de VID, vragen wij enkele persoonsgegevens van u. De gegevens worden bijgehouden in een ledendatabase die beveiligd is met een wachtwoord op het netwerk van Defensie. Enkel de bestuursleden hebben toegang tot deze gegevens. Bestuursleden tekenen een geheimhoudingsverklaring waarin staat dat zij gegevens van de vereniging zorgvuldig behandelen en alleen mogen delen met externen met: expliciete toestemming van de eigenaar; onder vermelding van de gegevens die worden gedeeld en het doel.

Hieronder ziet u een overzicht van de gegevens in onze ledendatabase en met welk doel wij deze verwerken. U hebt te allen tijde het recht om deze gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten wissen.

Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan personeelssystemen van Defensie en worden niet automatisch bijgewerkt bij wijziging.

Gegevens ​Doel
Geslacht, voorletters, voornaam, achternaam, titel(s) ​Om u te kunnen identificeren als uniek lid en u correct te kunnen adresseren en aanspreken.
Rang/schaal ​Conform onze statuten is het alleen mogelijk voor officieren en burgermedewerkers om lid te worden, manschappen en onderofficieren mogen aspirant lid worden. Aspirant leden hebben geen stemrecht tijdens een algemene ledenvergadering (ALV).
Adres, postcode, woonplaats ​De VID wil de mogelijkheid hebben om communicatie-uitingen en/of geschenken naar het huisadres van haar leden te sturen.
​E-mailadres defensie,
E-mailadres privé
​Normaliter vindt alle communicatie tussen de VID en haar leden electronisch plaats middels e-mail. Doordat wij het privé e-mailadres vragen, kunnen leden ook tijdens (langdurige) afwezigheid van de werkplek of na dienstverlating op de hoogte worden gehouden van activiteiten en mededelingen.
Bankgegevens, inclusief handtekening ​De lidmaatschapscontributie wordt jaarlijks middels automatisch incasso geïnd.
​Datum lidmaatschap ​De datum waarop u lid bent geworden gebruiken wij enkel voor statistieken over het verloop van ons ledenbestand.
Datum einde lidmaatschap ​De datum waarop u uw lidmaatschap beeindigt gebruiken wij enkel voor statistieken over het verloop van ons ledenbestand.
Bewaartermijn en verwijdering van gegevens Deze gegevens worden bewaard zolang u lid bent.​

Aan het einde van ieder kalenderjaar worden de gegevens van leden die hun lidmaatschap in dat jaar hebben opgezegd, verwijderd* uit de ledendatabase. Op uw verzoek kunnen te allen tijde uw gegevens worden verwijderd*. Dit kan gevolgen hebben voor de wijze waarop u wordt geïnformeerd over activiteiten en mededelingen van de vereniging.
*LET OP: de VID is wettelijk verplicht om alle financiele gegevens tenminste 5 jaar te bewaren. Dit betekent dat uw machtiging voor automatische incasso (naam, bankrekening, handtekening) tot 5 jaar na uw opzegging bewaard blijft.

De VID heeft geen invloed op ledengegevens die na verwijdering blijven bestaan in back-ups en/of archieven van Defensie.

Heeft u nog vragen over (de verwerking van) uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de secretaris

VID beloont de beste scriptie of publicatie over IV of IT

Naamgever van de prijs: Lkol René Olthuis.

Naamgever van de prijs: Lkol René Olthuis.

Eén van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid op het gebied van de informatievoorziening of informatietechnologie. Om deze doelstelling te realiseren kent de VID jaarlijks de ‘René Olthuis Prijs’ toe. Deze prijs is bedoeld als jaarlijkse aanmoediging voor een scriptie (op HBO/WO-niveau) of publicatie over een onderwerp binnen het vakgebied IV of IT. De scriptie of publicatie of het artikel behandelt, bij voorkeur, een actueel (Defensie) vraagstuk binnen de IV of IT. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €350,- en een bijbehorende tastbare herinnering.

In januari 2017 is de René Olthuis Prijs 2016 zorgvuldig gekozen uit totaal elf inzendingen. Op 1 juni is de prijs uitgereikt aan mevrouw T. (Marijn) Boone. In haar scriptie “De Koninklijke Marine Voor de Wind” presenteert zij een oplossing voor een concreet maritiem-operationeel probleem: beperkte bandbreedte op de militaire satellietcommunicatie waardoor de standaardset met weerdata aan boord niet te ontvangen zijn. Zij is erin geslaagd een dataset te comprimeren tot een bestand kleiner dan 10 MB, wat het maximum is voor satellietcommunicatie.

De VID nodigt u uit uw scriptie of publicatie bij de Commissie Toekenning René Olthuis Prijs aan te bieden voor mededinging naar deze prijs. De VID heeft een reglement vastgesteld met de voorwaarden waaraan de inzendingen moeten voldoen. Dit reglement kunt u hier bekijken.

Uw inzending kunt u digitaal aan de commissie aanbieden.

Sluitingsdatum voor aanleveren is 1 december 2017. De Commissie zal in een speciale bijeenkomst van de VID de winnaar bekend maken. De winnaar krijgt dan in 2018 op een nader vast te stellen moment de gelegenheid zijn of haar inzending aan de leden van de VID kort toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Drs. D.M. Koen
Voorzitter Commissie Toekenning René Olthuis Prijs