Reglement scriptieprijs

Inleiding

Op 22 maart 2007 heeft de ALV van de VID besloten tot de instelling van een IV/ICT-scriptieprijs. De eerste versie van dit reglement is op 2 september 2008 vastgesteld door het bestuur van de VID. De huidige versie is vastgesteld door de ALV van de VID op 20 mei 2015.

Doel

Het doel van de IV/ICT-scriptieprijs is in lijn met doelstelling van de VID: het bevorderen van de deskundigheid op het gebied van informatica.

René Olthuisprijs

Naamgever van de prijs: Lkol René Olthuis.

Naamgever van de prijs: Lkol René Olthuis.

In de Algemene Leden Vergadering van 22 maart 2007 is voorgesteld de IV/ICT-scriptieprijs te vernoemen naar het erelid Luitenant Kolonel (KL) René (J.G.) Olthuis (geboren 19 mei 1960).

René Olthuis is vanaf de 60e bestuursvergadering op 24 mei 2000 tot aan zijn plotselinge overlijden in 2006 een zeer actief bestuurslid geweest. De VID, opgericht op 1 december 2000, kwam voort uit de in 1992 opgerichte Vereniging Officieren Informatica (VOI KL). René was daar sinds 13 oktober 1994 lid van en hij was er dus vanaf het eerste uur bij.

Zijn functie in het bestuur bij overlijden was relatiemanager en zijn tomeloze inzet in die rol voor evenementen en sponsoring was spreekwoordelijk. Het bestuur van de VID heeft daarom destijds als eerbetoon aan René – na afstemming met en toestemming van zijn familie – unaniem besloten zijn naam aan de scriptieprijs te verbinden.

Reglement toekenning VID René Olthuis scriptieprijs

Het reglement voorziet in een eerlijke, objectieve behandeling en toekenning van de René Olthuisprijs.

Artikel 1, Inrichting

 1. Begrippen. De jaarlijks uit te rijken prijs wordt in dit reglement verder aangeduid als: “René Olthuisprijs. De commissie heet voluit “Commissie toekenning René Olthuisprijs”, in het vervolg: “commissie”. Inzendingen bestaan uit voltooide HBO- en WO-scripties en gepubliceerde artikelen, hierna te noemen “inzendingen”[1].
 2. De commissieleden zijn afkomstig uit de hele defensieorganisatie (of hebben daartoe behoord), zijn werkzaam (of geweest) binnen het IV/ICT-vakgebied (intern of extern Defensie) en hebben zelf bij voorkeur een IV/ICT-gerelateerde HBO- of WO-studie afgerond. De commissie heeft vijf leden, inclusief de voorzitter. Lidmaatschap van de VID is geen vereiste.
 3. Aan de zittingstermijn van een commissielid is een maximum gesteld van vijf jaar. Daarna vindt stilzwijgende verlenging met telkens een jaar. De ALV kan besluiten andere kandidaten te benoemen.
 4. Bestuursleden van de VID zijn uitgesloten van deelname aan de commissie.
 5. Commissieleden zijn uitgesloten van mededingen naar de René Olthuisprijs.
 6. Eventuele kosten die de commissie maakt voor het uitvoeren van haar taak declareert de commissie bij de penningmeester van de VID.
 7. De VID kent de René Olthuisprijs eenmaal per jaar toe.
 8. De toekenning van de René Olthuisprijs gebeurt uitsluitend bij voldoende inzendingen (kwalitatief en kwantitatief (minimaal vier)).
 9. Indien in een jaar sprake is van ontoereikend aantal inzendingen wordt de scriptie ten hoogste één jaar aangehouden. Betrokken inzenders ontvangen hiervan bericht.
 10. De René Olthuisprijs bestaat uit een geldbedrag en een herkenbare en aansprekende herinnering.
 11. De voorzitter van de commissie informeert de Defensie opleidingsinstituten jaarlijks over het bestaan van de René Olthuisprijs en wijst hen op de mogelijkheid dat hun studenten kunnen meedingen. Ook de medewerkers van de Defensie opleidingsinstituten mogen met een inzending meedingen naar de René Olthuisprijs.
 12. Meedingen naar de René Olthuisprijs is mogelijk voor anderen werkzaam binnen en buiten Defensie.
 13. De commissie verzorgt de jaarlijkse uitnodiging tot inzendingen in de periode mei/juni.
 14. Inzenders hoeven geen lid te zijn van de VID of medewerker van Defensie

Artikel 2, Aanlevercriteria

 1. Aanleveren in een kalenderjaar vindt voor 1 oktober plaats.
 2. Inzendingen dienen een onderwerp te behandelen op het gebied van de toepassing van IV/ICT (business/IT-alignment) in relatie tot Defensie.
 3. Inzendingen zijn geschreven in 24 maanden voorafgaande aan de datum van inlevering (1 oktober) en dingen één keer mee.
 4. De inzendingen zijn opgesteld in de Nederlandse of Engelse taal.

Artikel 3, Toekenningscriteria

 1. De commissie beoordeelt alle inzendingen tegen dezelfde criteria. Maar één inzending komt in aanmerking voor toekenning. Inzendingen kunnen in bijzondere gevallen in aanmerking komen voor een eervolle vermelding.
 2. Bij het beoordelen van de inzendingen gebruikt de commissie de volgende criteria (de criteria zijn in de bijlage van dit reglement verder uitgewerkt):
  1. bedrijfskundig/technisch niveau;
   de mate van de integrale benadering en afstemming tussen bedrijfsvoering, informatievoorziening en technologie (Business-IT alignment) waarbij de IT een oplossing kan bieden voor een probleem in de BV en/of IV.
  2. probleeminzicht;
   de mate waarin de kandidaat blijk heeft gegeven van een goed inzicht in de problemen van het door hem of haar behandelde onderwerp.
  3. inventiviteit/originaliteit;
   de mate waarin de kandidaat getoond heeft te beschikken over inventiviteit en originaliteit op het gebied van de praktische toepassing van het beschreven onderwerp.
  4. praktische toepassing binnen Defensie;
   de mate waarin de kandidaat heeft aangetoond dat de uitwerking van het probleem een praktische toepasbaarheid en bruikbaarheid heeft voor de Defensie IV/ICT-organisatie (relevantie).
  5. gebruik van de bestaande kennis
   de mate waarin de kandidaat zich op de hoogte heeft gesteld van de bestaande kennis en literatuur, zodat het betreffende onderwerp/probleem op voldoende niveau kon worden aangepakt (een uitputtend literatuuronderzoek is echter niet vereist).
  6. verslaglegging
   de wijze van presentatie van het onderzoek in de scriptie, te weten logische ordening, heldere probleemstelling, correcte conclusie, duidelijke vastlegging en voldoende informatie. De druktechnische uitvoering is geen punt van beoordeling.
 3. De commissie stelt een juryrapport op.
 4. De auteur van de als beste beoordeelde inzending wordt uitgenodigd om in een VID bijeenkomst een presentatie te geven.
 5. Het bestuur van de VID stelt de inzenders op de hoogte van de uitslag. Over die uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4, Uitreiking

 1. De uitreiking van de prijs vindt jaarlijks plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de VID.
 2. Het VID-bestuur kondigt de uitreiking van de René  Olthuisprijs aan op de eigen website.

Artikel 5, Overige bepalingen

 1. De commissie neemt bij haar werk geheimhouding in acht met betrekking tot de namen van de kandidaten en van de resultaten van de beoordeling.
 2. De commissie houdt een registratie bij van de inzendingen (naam, datum, onderwerp, korte samenvatting).
 3. De inzenders behouden het auteursrecht op hun werk. Door deelname geven de inzenders de VID toestemming (delen van) de inzendingen te publiceren onder bronvermelding.
 4. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie na overleg met de andere commissieleden.
 5. De voorzitter van de commissie draagt ervoor zorg dat wijzigingen op het reglement worden voorgelegd aan het bestuur en de leden van de VID.

Vastgesteld op 20 mei 2015 door de ALV van de Vereniging Informatici Defensie

[1] De commissie betrekt geen dissertaties in de beoordeling. Deze vallen buiten de criteria vanwege de gangbare omvang van dergelijk werk en het tijdbestek waarop het werk in de regel betrekking heeft. Gepubliceerde artikelen op basis van promotieonderzoek worden wel voor beoordeling aangenomen.