Beoordelingscriteria toekenning VID René Olthuisscriptieprijs

De scripties, ingezonden in het kader van de VID René Olthuis scriptieprijs worden beoordeeld op de volgende criteria:

  1. Criterium: Bedrijfskundig/technisch niveau.

Beoordeel de mate van de integrale benadering en afstemming tussen bedrijfsvoering, informatievoorziening en technologie (Business-IT alignment) waarbij de IT een oplossing kan bieden voor een probleem in de BV en/of IV.

De maximum score is 20 punten

  1. Criterium: Probleeminzicht

Beoordeel de mate waarin de kandidaat blijk heeft gegeven van een goed inzicht in de problemen van het door hem of haar behandelde onderwerp.

De maximum score is 15 punten

  1. Criterium: Inventiviteit/originaliteit

Beoordeel de mate waarin de kandidaat getoond heeft te beschikken over inventiviteit en originaliteit op het gebied van de praktische toepassing van het beschreven onderwerp.

De maximum score is 15 punten

  1. Criterium: Praktische toepassing binnen Defensie

Beoordeel de mate waarin de kandidaat heeft aangetoond dat de uitwerking van het probleem een praktische toepasbaarheid en bruikbaarheid heeft voor de Defensie IV/ICT-organisatie (relevantie).

De maximum score is 20 punten

  1. Criterium: Gebruik van de bestaande kennis

Beoordeel de mate waarin de kandidaat zich op de hoogte heeft gesteld van de bestaande kennis en literatuur, zodat het betreffende onderwerp/probleem op voldoende niveau kon worden aangepakt (een uitputtend literatuuronderzoek is echter niet vereist).

De maximum score is 15 punten

  1. Criterium: Verslaglegging

Beoordeel de wijze van presentatie van het onderzoek in de scriptie, te weten logische ordening, heldere probleemstelling, correcte conclusie, duidelijke vastlegging en voldoende informatie. De druktechnische uitvoering is geen punt van beoordeling.

De maximum score is 15 punten

De scores op de genoemde criteria worden opgeteld tot een totaal van maximaal 100. Dit totaal bepaalt de rangorde.

(bron: toetsingscriteria scriptieprijs Informatie, NGI en SAI, 2007)