D-JIVC en de CIO op bijeenkomst VID

Op de onlangs gehouden bijeenkomst van de Vereniging Informatici Defensie (VID) gaven zowel Directeur JIVC als de Chief Information Officer (CIO) acte de présence. Op verzoek van de VID sprak D-JIVC onder de titel: ‘Op weg naar een High Performance Organisatie’ (HPO) over de route, het High Level Ontwerp (HLO), het Masterplan IT en het IT Uitvoeringsplan.

Verder sprak hij over de uitdagingen op weg naar een HPO. In zijn verhaal had hij over: alles moet blijven werken, leiderschap, kennisbehoud, ont-bureaucratisering en samenwerking met de marktpartijen.

Vernieuwing

Momenteel worden de vervolgstappen gezet om de tijdens de heisessie neergezette organisatiestructuur verder uit te werken. Afgelopen week en de komende week staan de roadshows in het teken van het bijpraten van het personeel over Grensverleggende IT (GrIT), Masterplan IT en de reorganisatie.

CIO presenteert High Level Ontwerp

De HDBV en CIO van Defensie, Schout-bij-nacht (SBN) De Waard, heeft woensdag 4 maart 2015 het high level IT Ontwerp gepresenteerd aan de leden van de VID.
Het High Level IT Ontwerp is opgesteld om richting te geven aan de ontwikkelingen van de IT binnen Defensie. Dit ontwerp beschrijft welke business effecten de IT moet bewerkstelligen of ondersteunen, welke kaders aan de IT worden gesteld en hoe, in functionele termen, de toekomstige IT eruit moet komen te zien.

SBN De WaardSBN De Waard:  “Deze presentatie lijkt sterk op de presentatie die ik vorige week gaf aan de leveranciers. Hoeveel tijd krijg ik voor het vertellen van mijn verhaal? Ik heb wel tot 19:00 uur de tijd.” Hij gaf aan dat hij belang hechtte aan het vertellen van de status van de voortgang. En dat de inhoud ook al diverse malen is verteld binnen de bedrijven met IT-medewerkers te weten DMO/OPS en DMO/JIVC. Ook vertelde hij dat de voortgang zo hoog is dat men samen af en toe de acties moet laten bezinken en moest kijken of het gepresenteerde verhaal nog overeenkomt met de werkelijkheid.

Na ruim een uur sloot de voorzitter KLTZ Rohaan de presentatie af en werd SBN De Waard met een dik applaus bedankt voor zijn verhaal. Tijdens de netwerkborrel was de SBN nog een uur aanwezig voor het beantwoorden van vragen, terwijl de leden daarbij aan hun netwerk werkten onder genot van een hapje en een drankje.

[nggallery id=45]

Informatiesessie Reorganisatie

Op vijf april vond de eerste van twee informatiesessies plaats die de Vereniging Informatici Defensie heeft georganiseerd voor haar leden.

Zo’n vijftig leden verzamelden zich op de Frederikkazerne, alwaar de Cdre Kraak, mevrouw Diepstraten en SBN Bauer (gedrieen de ‘Trilat IV’) een korte inleiding hielden.

Mevrouw Diepstraten, als toekomstig Directeur van de Hoofddirectie Bedrijfsvoering, benadrukte dat bedrijfsvoering en informatievoorziening geen doel op zich zijn. Bedrijfsvoering is impliciet ondersteunend aan de primaire processen. Kernbegrippen hierbij zijn: OPCO’s staan centraal, integraliteit en vereenvoudiging. Dit vereist het nemen van beslissingen; wat wel en wat niet (meer). Ook aan de personele kant gaan we vereenvoudigen, onder andere door het instellen van generieke functiebeschrijvingen. Binnen de IV, die we als een keten moeten beschouwen, gaat het er vooral om aan de voorkant het ‘wat’ vast te stellen. De invulling van het ‘hoe’ geschiedt door de dienstverlener/opdrachtnemer. Hierbij speelt het hebben van een architectuur een essentiele rol. We zullen via de architectuur afstappen van de verzuiling die we thans hebben in de IV.

Cdre Kraak ging, als kwartiermaker JIVC, in op de komende oprichting van het JIVC. Aan de hand van een presentatie gaf de Cdre aan hoe IVENT en ook een deel van DMO het komende jaar transformeren naar de nieuwe organisatie. Kernwoorden in de presentatie waren ‘Goed is goed genoeg’, ‘Dat gaan we dus niet meer doen’ en ‘dienstverlening op basis van afspraken’. Duidelijk is dat het JIVC in aantallen VTE significant kleiner is dan de huidige organisaties nu in omvang zijn. Een verkleinde organisatie kan alleen goed presteren als er een duidelijk proces is waarin de dienstverlening wordt overeengekomen, en de organisatie teruggaat naar wat echt nodig is. De Cdre benadrukte dat de inzet van kundig personeel hierin essentieel is. Wel beseft de Cdre zich dat het werk met beduidend minder mensen gedaan moet gaan worden.

SBN Bauer benadrukt vooral dat hij als vertegenwoordiger van de CDS, een corporate rol vervult op het gebied van IV-behoeftestellingen. Zowel de ‘witte’ als ‘groene’ IV zullen door CDS worden gekaderd.

Vanuit de deelnemers aan de bijeenkomst werden verscheidene vragen gesteld. Zo was er onder andere een zorg met betrekking tot de IV-keten over ministeries heen/naar de omgeving van defensie toe. Dit zal een aandachtspunt moeten blijven.

[nggallery id=23]