Symposium Information Warfare bij ATOS

Woensdag 22 mei was de VID te gast bij ATOS in Amstelveen voor een bijeenkomst met als titel: “Information Warfare“. Na een welkom van voorzitter VID kol John Veenhuizen en Isa Kahraman van Atos werd eerst de algemene ledenvergadering afgewerkt. De bijzonderheden van de ALV kunt u opvragen bij de secretaris.

Toen de ALV achter de rug was kon het inhoudelijke deel van de middag beginnen. Andor Buding van ATOS trapte af met een presentatie over de ontwikkelingen op het gebied van “connected defence”. Als trend merken we op dat de cloud al weer voorbij gaat en vervangen wordt door edge apparaten die dicht bij de sensor, zelfstandig, al dan niet met behulp van AI, de informatie verwerken en alleen het resultaat delen in een cloud. In een kort filmpje zagen we hoe het Franse leger op dit moment experimenteert met sensoren en battlefield management systemen in eigen 4G bubbels.

De volgende spreker was Frederik Kerling, die inging op virtual identity warfare: het aanvallen van, of juist met, een virtuele identiteit, zoals de meeste mensen die hebben. Of er nu trollenfabrieken of eenlingen achter zitten: met behulp van fake news kan aanzienlijke schade worden toegebracht.

Nu was het woord aan de Lkol Patrick Dekker, commandant van het Defensie Inlichtingen & Veiligheidsinstituut (DIVI), om met een militaire blik te kijken naar deze informatie-oorlog. De grote uitdagingen liggen op het vlak van afstemming binnen Defensie: de vakgebieden van elektronische oorlogsvoering, psyops en cyber overlappen en zouden moeten samenwerken om elkaars effecten te versterken. Aan de andere kant is er een grote onbekendheid bij commandanten in het veld, die zich een betere voorstelling kunnen maken van kinetische effecten.

Als laatste werd de vereniging meegenomen met een duopresentatie. Alessio Mezzetti en Stefania Bartolini lieten in een live demo zien hoe zij in staat zijn om vanuit tekst informatie te halen. Hun software is in staat om taal te begrijpen, en deze in verschillende vormen samen te vatten en te analyseren op emotie en vingerafdruk. De demonstratie liet zien hoe vanuit een dataset vol tekst heel snel de meest relevante informatie gehaald kan worden.

Na deze indrukwekkende demonstratie was het natuurlijk tijd voor de bekende borrel met bitterbal. De VID bedankt haar leden voor de positieve feedback en interesse tijdens en na het symposium en natuurlijk ATOS voor de getoonde gastvrijheid en verzorging

~JK

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017 bij Oracle

Donderdag 12 januari heeft de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst plaatsgevonden, dit keer met Oracle als gastheer. Ondanks dreiging van een ‘horrospits’ door sneeuwval en gladheid mochten VID en Oracle zich verheugen op een prima opkomst.

Na opening van het programma door Oracle nam de voorzitter VID John van Veenhuizen het woord. Hij stond stil bij de belangrijke gebeurtenissen van 2016 en blikte terug op alle succesvolle evenementen die de VID samen met de relatiebedrijven organiseerde. Hij memoreerde o.a. de nieuwjaarsbijeenkomst met NetApp en KPN, de CIO bijeenkomst op de KHK, de ALV in combinatie met het Cyber symposium, de jaarlijkse relatiebijeenkomst, de aanwezigheid van de VID op het Technet event en het Smart Innovation symposium in samenwerking met Ordina.
Vervolgens blikte John vooruit naar 2017; een lustrumjaar (25 jaar VOI en VID). In maart zal nog een CIO-bijeenkomst worden georganiseerd. Op 20 april organiseert de VID samen met JISTARC en de universiteit Leiden een interessant middagsymposium over de missie in Mali en het gebruik van social media en intel in deze missie. 1 juni zal de lustrumviering plaatsvinden op de Kumpulan (Bronbeek Arnhem) en in het najaar staan nog een relatiebijeenkomst en laatste symposium gepland.

Traditiegetrouw is de nieuwjaarsbijeenkomst ook het moment voor de uitreiking van de Rene Olthuis Scriptieprijs. In verband met afwezigheid van de winnaar door vakantie is besloten om de uitreiking te verplaatsen naar de volgende VID-bijeenkomst van 20 april.

Vervolgens was het aan de voorzitter de eer om namens de HDBV/CIO over te gaan tot de uitreiking van 3 informaticabrevetten. Een luitenant van CLAS en twee van de KMAR hebben hun HBO-opleiding afgerond en mochten daarom de brevetoorkonde en de bijbehorende brevetemblemen in ontvangst nemen.

 

John nam nog even van de gelegenheid gebruik om Henk te bedanken voor zijn inzet als waarnemend voorzitter, uiteraard door overhandiging van de inmiddels beruchte wijnvuurtoren en een mooie schaal Quality Street.

Het tweede deel van het programma bestond uit workshops verzorgd door medewerkers van Oracle en Defensie. De aanwezige gasten kregen de mogelijkheden om deel te nemen aan een van de volgende workshops:
“Cloud busters” over het ontkrachten danwel bevestigen van mythes over de Cloud; OpensStack als een flexibel (private) cloud platform en daarnaast het gebruik van containers op basis van docker, rancher en cattle; Devopps/Devcon en o.a. de rol van veiligheid i.r.t. ontwikkeling en beheer; Business Transformation naar ketengericht werken zodat de klantbehoeftes sneller kunnen worden opgepakt en uitgevoerd; en tot slot een update over Oracle Openworld 2016.

Deze succesvolle en vooral interessante dag werd afgesloten door Oracle en de voorzitter VID waarna kon worden overgegaan tot de borrel met bittergarnituur.

Namens de VID heel hartelijk dank aan Oracle voor de gastvrijheid en uitstekende organisatie!

IT projectmanagement bij de overheid

Hoe krijgen we weer grip op de zaak?

Op 5 november 2015 waren we te gast bij CGI in Rotterdam voor een symposium over projectmanagement bij de overheid. Samen met CGI is voor een interessant programma gezorgd waar ruim 40 leden op af zijn gekomen.

KTLZ b.d. Henk Rohaan opende als wnd. voorzitter het symposium en het dagvoorzitterschap werd ingevuld door Dr. Niels Groen (Blinklane).

Cymposium CGI 2015

Het eerste onderdeel, “Lessons learned Project F-35” werd gepresenteerd door Kolonel Marco Kievit (CLSK). Het project F35 is eind jaren ‘90 opgestart ter vervanging van de F16. Nederland neemt sinds 2006 deel aan de productie, instandhouding en doorontwikkeling van de F35. Na een korte update van de status van het project staat kolonel Marco Kieviet stil bij de onderschatte rol van vertrouwen, culturele match en commitment in het project.

De tweede presentatie werd verzorgd door dhr. Jack Burg (Arlande) “Opdrachtgeverschap kan ook goed zijn voor je carrière”. Jack Burg is verandermanager en stond stil bij de rollen (verantwoordelijkheden) van de opdrachtgever en de projectmanager. Het is volgens Jack Burg belangrijk dat zowel de opdrachtgever als de projectleider weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en benadrukt het belang van samenwerken. Stelling van Jack Burg is dat je het meest leert van wat goed gegaan is en de discussie hierover met elkaar aangaan.

Na een korte pauze stond Drs. Saam de Mooij (Ministerie van Binnenlandse Zaken) stil bij “Oprichting Bureau ICT Toetsing BIT”. Het BIT valt onder de CIO-Rijk en is opgericht n.a.v. het rapport Elias en toetst alle projecten boven de M€ 5 met een IT-component bij de ministeries en publieksrechtelijke ZBO’s (m.u.v. wapensystemen van Defensie). Het BIT is een onafhankelijk, toetst op 13 aspecten en geeft een advies over de slaagkans van het project. Alle rapporten zijn openbaar en uiteindelijk zal het BIT zichzelf na 5 jaar overbodig maken.

Bijeenkomst CGI 2015Dr. Niels Groen (Blinklane) gaf een presentatie over zijn “Promotieonderzoek naar het falen van grote IT projecten bij de overheid”. Het promotieonderzoek van Niels Groen richtte zich op een andere manier naar projecten kijken en richtte zich op het psychologische aspect, het gedrag. De onvoorspelbaarheid speelt bij veel projecten een rol. In zijn onderzoek naar de factoren die hieraan ten grondslag liggen kwam Niels Groen tot de conclusie dat het niet om de factoren gaat, maar de processen die hieraan ten grondslag liggen. Variabelen die hierin een rol spelen zijn; complexiteit van de techniek, adoptieprobleem, belangenconflicten, coördinatie en communicatie. Conclusie van zijn promotieonderzoek is dat in projecten de ruimte gecreëerd dient te worden om te veranderen, verantwoorde manier van keuzes maken en te voldoen aan de gewijzigde omstandigheden. Projecten opdelen in kleine, minder complexe eenheden die snel kunnen opleveren helpen om invulling te geven aan de behoefte en helpen om te voldoen aan de gewijzigde omstandigheden.

CGI sloot het symposium af met een presentatie van “DEVOPS “door dhr. Michel Laurijs (CGI). Na een korte introductie over DEV OPS stond Michel Laurijs stil bij de DEVOPS aanpak bij de ING en sloot hij de presentatie af met lessons learned uit de praktijk, verbetervoorstellen om DEVOPS succesvol in te voeren en de impact op projectmanagement.

We kijken wederom terug op een geslaagd symposium en uitstekend verzorgde netwerkborrel.