Doelstelling

Wat is onze doelstelling?

De Vereniging stelt zich tot doel:

  • het bevorderen van een juist inzicht betreffende opleiding, taak en tewerkstelling;
  • het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid op het gebied van informatica;
  • het behartigen van alle zaken, welke voor de leden van belang zijn en niet reeds door andere reguliere verenigingen worden behartigd en het bevorderen van de kameraadschap en het onderling contact tussen de leden.

Hoe bereiken we die doelstelling?

Door het organiseren van seminars c.q. symposia op IV/BV/ICT gebied, het bezoeken van bedrijven en werkplaatsen, het verzorgen van contacten tussen leden onderling en met derden binnen en buiten Defensie, het onderhouden van contacten met Defensie-instanties, het instellen van werkgroepen/commissies, die als gesprekspartner kunnen fungeren. Een of twee maal per jaar wordt er een grootschalig symposium georganiseerd met een aansprekend thema.

De meerwaarde van de Vereniging?

De Vereniging kan – weliswaar afhankelijk van een actieve rol van de leden – een bijdrage leveren aan o.a. kennismanagement (het opdoen, uitwisselen en hergebruik van kennis en ervaring over de grenzen van de krijgsmachtdelen heen) en aan “education permanente”. We leren van elkaar, het wiel wordt minder vaak opnieuw uitgevonden. De vereniging vormt een belangrijk kennisplatform op ICT gebied en draagt daardoor in belangrijke mate bij aan een effectievere en efficiëntere informatievoorziening binnen Defensie.

Strategische toekomstvisie VID (versie 2017) downloaden