Statuten

Naam, zetel en duur

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Informatici Defensie “VID”;
 2. Onder informatica wordt verstaan het vakgebied dat zowel het verschijnsel informatie bestudeert in relatie tot informatiesystemen als het verwerken, overdragen en gebruiken van informatie; in hoofdzaak, maar niet noodzakelijkerwijze, met computers en telecommunicatiesystemen;
 3. Zij heeft haar zetel te ´s-Gravenhage.

Artikel 2.

 • De vereniging duurt voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 3.

 1. De vereniging heeft ten doel, voorzover daarin niet op andere wijze wordt voorzien:
  1. het bevorderen van een juist inzicht betreffende opleiding, taak en tewerkstelling van de leden;
  2. het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid van de leden op het gebied van informatica;
  3. het behartigen van alle zaken, welke voor de leden van belang zijn en niet reeds door andere reguliere verenigingen worden behartigd;
  4. het bevorderen van de kameraadschap en het onderling contact tussen de leden;
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. het onderhouden van contacten met instanties binnen Defensie, welke bevoegdheden hebben ten aanzien van de leden van de vereniging;
  2. het instellen van commissies en werkgroepen, welke als gesprekspartner kunnen fungeren binnen en buiten Defensie;
  3. het organiseren van bijeenkomsten en vergaderingen, in het bijzonder informatica betreffende;
  4. het bezoeken van werkplaatsen, bedrijven en inrichtingen;
  5. het verzorgen van contacten op informatica- en ander gebied tussen leden en derden;
  6. het verzorgen van onderling contact en het houden van gezelligheidsbijeenkomsten voor de leden;
  7. het uitgeven van mededelingen en rapportages, enzovoort;
  8. andere haar ten dienste staande middelen, welke voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn;

Middelen

Artikel 4.

 1. De middelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributies der leden;
  2. schenkingen, legaten en erfstellingen;
  3. donaties van begunstigers;
  4. subsidies;
  5. alle andere baten en inkomsten.
 2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Leden

Artikel 5.

 1. De leden der vereniging worden onderscheiden in ereleden, gewone leden, aspirant-leden en bijzondere leden.
  Gewoon lid kunnen worden:

  1. Officieren in werkelijke dienst, die op grond van hun opleiding, dan wel hun kennis en ervaringsachtergrond door het bevoegd gezag worden aangemerkt als officier informaticadeskundige en gerechtigd zijn tot het dragen van het brevet officier informaticadeskundige;
  2. Onderofficieren in werkelijke dienst, die op grond van hun opleiding, dan wel hun kennis en ervaringsachtergrond door het bevoegde gezag worden aangemerkt als onderofficier informaticadeskundige;
  3. Officieren in werkelijke dienst, die op basis van hun kennis en ervaringsachtergrond door het bevoegd gezag zijn aangemerkt als uitloopofficier informaticadeskundige:
  4. Officieren in werkelijke dienst, die in het bezit zijn van een diploma op HBO- of academisch niveau op het gebied van de informatica, hetzij een ander gelijkwaardig diploma op HBO- of academisch niveau bezitten en bovendien tenminste 2 jaren werkervaring hebben in de informatica en op het moment van aanvraag een functie vervullen, gelijkwaardig aan die, welke wordt bekleed, respectievelijk vervuld door de onder artikel 5, lid 2a van de statuten genoemde gewone leden, maar door het bevoegd gezag niet worden aangemerkt als officier informaticadeskundige;
  5. Onderofficieren in werkelijke dienst, die in het bezit zijn van een diploma op MBO-niveau op het gebied van de informatica, hetzij een ander gelijkwaardig diploma op MBO-niveau bezitten en bovendien tenminste 2 jaren werkervaring hebben in de informatica en op het moment van aanvraag een functie vervullen, gelijkwaardig aan die, welke wordt bekleed, respectievelijk vervuld door de onder artikel 5, lid 2b van de statuten genoemde gewone leden, maar door het bevoegd gezag niet worden aangemerkt als onderofficier informaticadeskundige;
  6. Burgers in werkelijke dienst, die in het bezit zijn van een diploma op HBO- of academisch niveau op het gebied van de informatica hetzij een ander gelijkwaardig diploma op HBO- of academisch niveau bezitten en bovendien tenminste 2 jaren werkervaring hebben in de informatica en op het moment van aanvraag een functie vervullen, gelijkwaardig aan die, welke wordt bekleed, respectievelijk vervuld door de onder artikel 5, lid 2a van de statuten genoemde gewone leden;
  7. Zij die door hun belangstelling en/of medewerking tot de verwezenlijking van het in artikel 3 gestelde doel bijdragen of hebben bijgedragen en werkzaam zijn bij de defensie.
 2. Aspirant-leden kunnen zijn de officieren-deelnemers aan de omscholingsopleiding tot officier automatiseringsdeskundige.
 3. Bijzondere leden kunnen zijn zij die lid zijn geweest op grond van artikel 5, lid2.
  Erelid kunnen zijn, zij die zich voor de vereniging of voor de militaire informatica in het algemeen in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. Een besluit tot een dergelijke benoeming kan slechts worden genomen door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Voorzover uit deze statuten niet anders blijkt, worden onder leden verstaan, ereleden, gewone leden, aspirant-leden en bijzondere leden.
 5. Het lidmaatschap kan door hen, die voldoen aan het gestelde in lid 2, 3 en 4 a. worden verkregen door schriftelijke aanmelding bij het secretariaat op een bij de secretaris aan te vragen aanmeldingsformulier. Het bestuur onderzoekt, of wordt voldaan aan het gestelde in lid 2, 3 en 4 en zal de aanvrager informeren over de uitslag van het onderzoek.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden:
   1. wanneer een lid niet-eervol is ontslagen uit de militaire dienst,
   2. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen,
   3. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
   4. alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Het lidmaatschap conform artikel 5, lid 2 eindigt eveneens door ontslag uit actieve dienst. Het lidmaatschap kan in geval van eervol ontslag op schriftelijk verzoek bij het bestuur worden omgezet in een lidmaatschap als bijzonder lid, conform artikel 5, lid 4.
 3. Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat tegen het einde van een verenigingsjaar met een opzegtermijn van vier weken. Een lid kan echter zijn lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Opzegging namens de vereniging, alsook ontzetting, geschiedt door het bestuur, dat een lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis stelt van het betreffende besluit onder vermelding van de datum waartegen is opgezegd of ontzet. Het lid heeft gedurende één maand na ontvangst van de kennisgeving recht van beroep op de algemene vergadering; dit recht van beroep moet in de kennisgeving worden vermeld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 5. Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien gronden tot opzegging of ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting eindigt door het verloop van die termijn.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt of eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

Contributie

Artikel 7.

 1. De gewone leden, aspirant-leden en bijzondere leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene vergadering vast te stellen contributie te betalen.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Een lid kan niet door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van een besluit tot contributieverhoging te zijnen opzichte uitsluiten.

Bestuur

Artikel 8.

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een oneven aantal van minimaal vijf en maximaal negen bestuursleden.
 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de gewone leden en ereleden benoemd. De voorzitter wordt in functie gekozen.
 3. Voor de benoeming van bestuursleden kunnen door het bestuur of zeven stemgerechtigde leden kandidaten worden gesteld.
 4. Indien het bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal bestuursleden bestaat, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te doen voorzien.
 5. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een tijdvak van drie jaar. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.
 6. Telkenjare treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster de plaats in van degene die zij/hij opvolgt.

Einde bestuurslidmaatschap, schorsing

Artikel 9.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Het bestuur kan om dringende redenen een bestuurslid schorsen in afwachting van het besluit van de eerstvolgende algemene vergadering.
 2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door bedanken;
  3. door periodiek aftreden.

Dagelijks bestuur

Artikel 10.

 1. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en met de uitvoering van de bestuursbesluiten.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 11.

 1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten, onroerend goed uitgezonderd. De in de wet voorkomende mogelijke bevoegdheidsbeperkingen op dit punt gelden derhalve niet.
 2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris en de penningmeester dan wel hun onderscheidende plaatsvervangers.

Jaarverslag en rekening en verantwoording

Artikel 12.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt in een algemene vergadering te houden binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn, door de algemene vergadering zijn jaarverslag uit over dit verenigingsjaar en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in dat jaar gevoerd bestuur.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen , mits gelijktijdig een andere commissie wordt benoemd.
 6. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt tot decharge van het bestuur.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar te bewaren.

Algemene vergadering

Artikel 13.

 1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 2. De leden worden tenminste eenentwintig dagen van te voren schriftelijk onder opgave van de agenda ter vergadering opgeroepen.
 3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijftien stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.
 4. In de vergadering bedoeld in artikel 12 lid 3 komen mede aan de orde:
  1. de voorziening van vacatures in het bestuur;
  2. de benoeming van de leden van de in artikel 12 lid 3 genoemde commissie;
  3. de vaststelling van de jaarlijkse contributie.

Artikel 14.

 1. Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering. Alleen gewone leden, aspirant-leden en ereleden hebben in de algemene vergadering stemrecht en wel ieder met één stem.
 2. Een stemgerechtigd lid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen. Het aantal stemmen door één persoon uit te brengen blijft beperkt tot vier.
 3. Geschorste leden hebben toegang tot de algemene vergadering, waarin behandeling plaatsvindt van het beroep dat is ingediend tegen het besluit van het bestuur tot ontzegging of opzegging van het lidmaatschap.

Artikel 15.

 • Van een vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in een volgende algemene vergadering worden vastgesteld.

Artikel 16.

 • De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Bij beider ontstentenis of belet treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

Besluitvorming

Artikel 17.

 1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de organen van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering als bedoeld in artikel 13. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.
 2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter anders beslist. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging

Artikel 18.

 1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts worden genomen met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Op de agenda van de algemene vergadering dient het voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding te worden vermeld, alsmede de plaats waar het voorstel tot statutenwijziging voor de leden ter inzage ligt.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd onder overlegging van een uittreksel van de notulen van de vergadering.

Artikel 19.

 1. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 2. Een eventueel batig saldo zal toevallen aan de leden, tenzij bij het besluit tot ontbinding aan dit saldo een andere bestemming wordt gegeven.

Verenigingsjaar

Artikel 20.

 • Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Reglementen

Artikel 21.

 1. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur reglementen vaststellen, die niet in strijd mogen zijn met de wet noch met de statuten.
 2. Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van een reglement kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering.

Inschrijving in het verenigingsregister

Artikel 22.

 1. De bestuurders zijn verplicht de vereniging te doen inschrijven in het verenigingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft en een authentiek afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de akte bevattende de statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.
 2. De bestuurders dragen zorg dat in bedoeld register steeds worden ingeschreven de naam, de voornamen en woonplaats van alle bestuursleden, die de vereniging in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen.

Slotbepaling

Artikel 23.

 • Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
  Deze Statuten zijn vastgesteld in de 27e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Informatici Defensie, gehouden op woensdag 23 maart 2005 en bij notariële akte vastgelegd op woensdag 15 februari 2006 ten kantore van Notaris Mr Wijsman, Nassauplein 11 te ‘s Gravenhage.